Przed zmianami
Po zmianach
Wymiar urlopu macierzyńskiego 16 tygodni przy pierwszym porodzie;
18 tygodni przy każdym następnym porodzie;
26 tygodni w przypadku urodzeniu więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie
18 tygodni przy pierwszym porodzie;
20 tygodni przy każdym następnym porodzie;
28 tygodni w przypadku urodzeniu więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie
Wymiar urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego 16 tygodni, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia. Minimalny wymiar 8 tygodni. 18 tygodni, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia 10 roku życia.
Minimalny wymiar 8 tygodni.
Warunki uprawniające do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego Przyjęcie dziecka na wychowanie i wystąpienie do sądu opiekuńczego z wnioskiem o jego przysposobienie.

Przyjęcie dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego.

Przyjęcie dziecka na wychowanie i wystąpienie do sądu opiekuńczego z wnioskiem o jego przysposobienie.

Przyjęcie dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem.

Znowelizowany Kodeks pracy doprecyzował także zasadę liczenia okresu urlopu macierzyńskiego, jednoznacznie określając, że tydzień urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym. W tym przypadku, gdy pracownica nie korzysta z urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu, pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego jest dzień porodu.

Te zasady liczenia okresu urlopu macierzyńskiego nie są nowe i obowiązywały także przed nowelizacją Kodeksu pracy, ale w związku z tym, że pojawiały się wątpliwości co do zasad liczenia, zostały one jednoznacznie zapisane w Kodeksie pracy. Pracodawca, opierając się na zapisach w Kodeksie pracy, będzie już zatem wiedział, że pracownicy, która nie korzystała z urlopu macierzyńskiego przed porodem, a urodzi dziecko w dniu wolnym od pracy, albo w dniu, w którym jeszcze przed porodem była w pracy, urlopu macierzyńskiego należy udzielić od dnia porodu. Zasady liczenia okresu urlopu macierzyńskiego stosuje się odpowiednio do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Artykuł pochodzi z publikacji „Płace w firmie”.