Nowela umożliwia regulowanie płatności znakami opłaty skarbowej. Jeśli zatem mamy znaczki o odpowiedniej wartości, przyklejamy je: na wnioskach o dokonanie czynności urzędowej, na dokumencie zgłoszenia, na wniosku o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, na składanym dokumencie stwierdzającym udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego wypisie, odpisie lub kopii.Ale uwaga! Niewykorzystane dotąd znaczki skarbowe można wykorzystać tylko do 31 grudnia 2007 r.

Po drugie, rządowy projekt nowelizacji poprawia przepisy dotyczące sposobu dokonywania zapłaty. Obecnie może być ona wnoszona na rachunek organu podatkowego wyłącznie w formie bezgotówkowej. W efekcie niektóre banki odmawiają przyjmowania wpłat w formie gotówkowej. Nowelizowana ustawa rozstrzyga ten problem: opłata skarbowa może być regulowana w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek.