Gazeta Prawna pisze też, że znadejsciem nowego roku wygasną wszystkie zawarte z pracownikami skarbówki umowy. Projektowane przepisy przewidują, że stosunki pracy i stosunki służbowe osób zatrudnionych w dotychczasowych urzędach wygasają w dniu wejścia w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

W terminie do trzech miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy, urzędnicy będą mogli otrzymać pisemną propozycję zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej. Mogą, ale nie muszą – podkreśla „Gazeta Prawna”.

Na decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu nowej pracy pracownicy będą mieli dziesięć dni. Nieprzedstawienie nowej propozycji pracy lub odmowa jej przyjęcia poskutkuje rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem, liczonym od dnia 30. września 2007 roku lub zwolnieniem funkcjonariusza celnego ze służby z dniem 31. grudnia 2007 roku.
Nalezy pamiętac, że powyższe informacje dotyczą wstępnego projektu ustawy.