Lp.
Przepis obowiązujący do wejścia w życie nowelizacji
Podstawa prawna
Przepis obowiązujący po wejściu w życie nowelizacji
Podstawa prawna
Termin wejścia w życie nowego przepisu
16. Licytacja elektroniczna
Wszczęcie postępowania
– ogłoszenie o licytacji elektronicznej powinno zawierać m. in. informację o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w licytacji;
Art. 75 ust. 2 pkt 7 Licytacja elektroniczna
Wszczęcie postępowania
– ogłoszenie o licytacji powinno zawierać m. in. informację o oświadczeniach lub dokumentach – pozostałe zapisy bez zmian;
Art. 75 ust. 2 pkt 7 11.06.07
Termin składania wniosków
– o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej nie może być krótszy niż 15 dni od dnia ogłoszenia.
Art. 76 ust. 1 Termin składania wniosków
– o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej nie może być krótszy niż 7 dni od dnia ogłoszenia.
Art. 76 ust.
17. Wybór najkorzystniejszej oferty
Wyjaśnianie treści oferty, poprawianie omyłek
1.W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonych ofert oraz, z zastrzeżeniem ust. 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
2. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zamawiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
Art. 87 Wybór najkorzystniejszej oferty
Wyjaśnianie treści oferty, poprawianie omyłek
1.W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust.1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
1a. W postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców sprecyzowania i dopracowania treści ofert oraz przedstawienia informacji dodatkowych, z tym że niedopuszczalne jest dokonywanie istotnych zmian w treści ofert oraz zmian wymagań zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. (Ust. 2 pozostaje jak obok)
Art. 87 ust. 1, 1a i 2 11.06.07
Omyłki rachunkowe
Ustawodawca szczegółowo wymienia sposób poprawiania omyłek rachunkowych w obliczaniu ceny, w przypadku:
– mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar;
– sumowania cen za poszczególne części zamówienia;
– oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa).
Art. 88 Omyłki rachunkowe

– Sposób poprawiania omyłek rachunkowych w obliczaniu ceny pozostaje niezmieniony.

– Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe zgodnie z art. 88 ust. 1 uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.
Art. 88 ust. 1 i 2
Kryteria oceny ofert:

– Obowiązują zasady zgodne z przepisem art. 91
Art. 91 ust. 1-3, 3a, 4-6 Kryteria oceny ofert
– Obowiązują zasady zgodnie z dotychczasowymi przepisami, uzupełnione w art. 91o pkt. 7, w brzmieniu:
– Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, ale w terminie nie krótszym niż 14 dni, zamawiający wypłaca nagrody dla wykonawców, którzy podczas dialogu przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewidział takie nagrody.
Art. 91 ust. 1-3, 3a, 4-7
Zawiadomienie o wyborze oferty

– niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców o wyborze oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru;

– zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty (podając jak wyżej) również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
Art. 92 ust. 1 -2 Zawiadomienie o wyborze oferty

– niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców o wyborze oferty podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

– zamawiający zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty, o których mowa w art. 167 ust. 2, przekazuje te informacje również Prezesowi Urzędu oraz Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Art. 92 ust. 1 – 2
Zawarcie umowy

– zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
Art. 94 ust. 1 Zawarcie umowy
– zamawiający zawiera umowę na zasadach obowiązujących do nowelizacji z zastrzeżeniem, że:

– Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli zamawiający przekazał wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.
Art. 94 ust. 1 i 1a
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
– jeżeli wartość zamówienia lub umowy ramowej jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Art. 95 ust. 1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
– zasady pozostają niezmienione, z tym że zamawiający zamieszcza samodzielnie ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie zamówień Publicznych.
Art. 95 ust. 1
18. Umowy ramowe
Zamówienia objęte umową ramową:
– Zamawiający udziela zamówienia, którego przedmiot jest objęty umową ramową w trybie:
1) zamówienia z wolnej ręki – jeżeli zawarł umowę ramową tylko z jednym wykonawcą; przepisów art. 67 ust. 1 i 2 nie stosuje się;

2) negocjacji bez ogłoszenia – jeżeli zawarł umowę ramową z więcej niż jednym wykonawcą. – W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zamawiający zaprasza do składania ofert wyłącznie wykonawców, z którymi zawarł umowę ramową. Przepisu art. 62 i 63 nie stosuje się.
Art. 101 ust. 1 i 3 Umowy ramowe
Zamówienia objęte umową ramową:
– Zamawiający udziela zamówienia, którego przedmiot jest objęty umową ramową:
1) wykonawcy, z którym zawarł umowę ramową, na warunkach nie mniej korzystnych niż określone w umowie ramowej; przepis art. 68 ust. 1 stosuje się odpowiednio;
2) wykonawcom, z którymi zawarł umowę ramową, zapraszając do składania ofert; przepisy art. 45 i 46, art. 60 ust. 2 oraz art. 64 ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio.
– Oferta składana w wyniku zaproszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie może być mniej korzystna od oferty złożonej w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej.
Art. 101 ust. 1 i 3 11.06.07
19. Dynamiczny system zakupów

Forma przekazywania dokumentów

– Ogłoszenia przekazuje się Prezesowi Urzędu drogą elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej UZP, a UOPWE drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie.
Art. 103 ust. 3 Dynamiczny system zakupówForma przekazywania dokumentów- Ogłoszenia zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych drogą elektroniczną za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego Urzędu, a UOPWE drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie Art. 103 ust. 3 11.06.07
Udostępnianie SIWZ

– od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP albo publikacji w Dz. Urz. UE.
Art. 104 ust. 1 Udostępnianie SIWZ
– od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP albo publikacji w Dz. Urz. UE.
Art. 104 ust. 1
Oferta orientacyjna

– W odpowiedzi na uproszczone ogłoszenie o zamówieniu wykonawca, który dotychczas nie był dopuszczony do udziału w dynamicznym systemie zakupów, składa ofertę orientacyjną w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, nie krótszym niż 15 dni od dnia przekazania tego ogłoszenia.
Art. 107 ust. 1 Oferta orientacyjna
– W odpowiedzi na uproszczone ogłoszenie o zamówieniu wykonawca, który dotychczas nie był dopuszczony do udziału w dynamicznym systemie zakupów, składa ofertę orientacyjną w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, nie krótszym niż 15 dni od dnia zamieszczenia tego ogłoszenia w Biuletynie zamówień Publicznych albo przekazania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
Art. 107 ust. 1
20. Konkurs
Ogłoszenie o konkursie

– Jeżeli wartość konkursu przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro, a jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający przekazuje ogłoszenie o konkursie Prezesowi Urzędu.
Art. 115 ust. 3 Konkurs
Ogłoszenie o konkursie
– Jeżeli wartość konkursu jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o konkursie w Biuletynie zamówień Publicznych.
Art. 115 ust. 3 11.06.07
Termin składania wniosków
Zamawiający wyznacza termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie z uwzględnieniem czasu na złożenie wymaganych dokumentów, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 21 dni od dnia przekazania ogłoszenia o konkursie:
1) Prezesowi Urzędu;
2) Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – jeżeli wartość konkursu jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Art. 120 ust. 1 -3 Termin składania wniosków
Zamawiający wyznacza termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, z uwzględnieniem czasu na złożenie wymaganych dokumentów, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 21 dni od dnia:
1) zamieszczenia ogłoszenia o konkursie w Biuletynie Zamówień Publicznych;
2) przekazania ogłoszenia o konkursie Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – jeżeli wartość konkursu jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Art. 120
Ogłoszenie wyniku

Jeżeli wartość konkursu przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro, a jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, niezwłocznie po ustaleniu wyników konkursu zamawiający przekazuje ogłoszenie o jego wynikach Prezesowi Urzędu.
Art. 126 ust. 1 Ogłoszenie wyniku
– Jeżeli wartość konkursu jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie po ustaleniu wyników konkursu zamieszcza ogłoszenie o jego wynikach w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Art. 126 ust. 1
21. Udzielanie i wykonywanie koncesji na roboty budowlane

Warunki udzielania koncesji
– Jeżeli wartość koncesji jest mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń o zamówieniach Urzędowi oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, zamawiający przekazuje ogłoszenie o koncesji Prezesowi Urzędu;

– ogłoszenie o koncesji zawiera informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu;

– Jeżeli wartość koncesji jest mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń o zamówieniach na roboty budowlane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie może być krótszy niż:

1) 45 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o koncesji Prezesowi Urzędu, drogą elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Urzędu;

2) 52 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o koncesji Prezesowi Urzędu, w sposób inny niż określony w pkt 1.
Art. 128 ust. 2

Art. 128 ust. 4 pkt 8

Art. 128 ust. 8

Udzielanie i wykonywanie koncesji na roboty budowlane

Warunki udzielania koncesji

– W analogicznej sytuacji zamawiający sam zamieszcza ogłoszenie o koncesji w Biuletynie zamówień Publicznych;

– ogłoszenie o koncesji zawiera informację o oświadczeniach lub dokumentach;

– Jeżeli wartość koncesji jest mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń o zamówieniach na roboty budowlane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie może być krótszy niż 30 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o koncesji w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Art. 128 ust. 2

Art. 128 ust. 4 pkt 8

Art. 128 ust. 8

11.06.07
22. Zamówienia sektorowe

Umowa ramowa

– Zamówienia sektorowego można udzielić w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli:
– w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie negocjacji z ogłoszeniem nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

– Zamówienia sektorowego można udzielić w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli:

– zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1– 5 i pkt 7– 9;

– udziela się, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w nim określonego.
Art. 134 ust. 5 pkt.2, ust. 6 pkt. 1 i 3 Zamówienia sektorowe
Umowa ramowa
Zamówienia sektorowego można udzielić w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli:

– w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie negocjacji z ogłoszeniem nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

– Zamówienia sektorowego można udzielić w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli:

– zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1-5 oraz pkt 8 i 9;
– udziela się, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w nim określonego;

– w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego.
Art. 134 ust. 5 pkt. 2, ust 6 pkt 1 – 4 11.06.07
Ogłoszenie o planowanych zamówieniach

– Przepisu dotyczącego przekazywania okresowych ogłoszeń informacyjnych o planowanych w okresie następnych 12 miesięcy zamówieniach sektorowych lub umowach ramowych UOPWE lub zamieszczania ich w profilu nabywcy nie stosuje się do planowanych zamówień na usługi, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz planowanych zamówień udzielanych w trybie innym niż przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem lub dialog konkurencyjny;

– Do ogłoszeń, o których mowa w art. 135 ust. 1 przepis art. 43 ust. 3 stisuje się odpowiednio.
Art. 135 ust. 3

Art. 135 ust. 4

Ogłoszenie o planowanych zamówieniach
Przepisu nie stosuje się do zamówień udzielanych w trybie innym niż przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony i negocjacje z ogłoszeniem;
– Jeżeli informacja o zamówieniu została zawarta w okresowym ogłoszeniu informacyjnym dotyczącym zamówień planowanych w terminie 12 miesięcy, przekazanym lub zamieszczonym w profilu nabywcy co najmniej na 52 dni przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, zamawiający może w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wyznaczyć termin składania ofert nie krótszy niż:
1) 24 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie;
2) 31 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, w inny sposób niż określony w pkt 1.
Art. 135 ust. 3

Art. 135 ust. 4

23. Postępowanie koncyliacyjneBadanie procedur Art. 138 dArt. 138 e Postępowanie koncyliacyjne – uchylonyBadanie procedur – uchylony Art. 138 dArt. 138 e 11.06.07
24. Umowy w sprawach zamówień publicznych

Umowa na czas nieoznaczony
– może dotyczyć dostaw wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci; energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej, gazu z sieci gazowej i ciepła z sieci ciepłowniczej.

Nieważność umowy
– jeżeli ogłoszenie nie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych albo Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, chyba że z przepisów ustawy nie wynika obowiązek publikacji ogłoszenia.

Art. 143 ust. 1 pkt 1-4

Art. 146 ust. 1 pkt 1

Umowy w sprawach zamówień publicznych
Umowa na czas nieoznaczony

dotyczy także (poza wymienionymi obok mediami) licencji na oprogramowanie komputerowe.

Nieważność umowy

– jeżeli ogłoszenie nie zostało zamieszczone w BZP albo opublikowane w Dz. Urz. UE, chyba że z przepisów ustawy nie wynika obowiązek publikacji;- zamawiający zawarł umowę przed upływem 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Art. 143 ust. 1 pkt 1-5

Art. 146 ust. 1 pkt 1

11.06.07
25. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Zadania Prezesa Urzędu:

– publikuje w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia przewidziane ustawą;

– prowadzi i ogłasza w BZP listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej;

– dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów o zamówieniach przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności upowszechnia orzeczenia zespołów arbitrów, o których mowa w art. 186 ust. 1, sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zamówień.
Art. 154 pkt. 3,5,13 Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Zadania Prezesa Urzędu:

 • wydaje w formie elektronicznej BZP, w którym zamieszczane są ogłoszenia przewidziane ustawą;
 • ·prowadzi i ogłasza na stronie internetowej Urzędu listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej;
 • dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności upowszechnia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zamówień;
 • przedstawia Prezesowi Rady Ministrów roczną informację o działaniu Krajowej Izby Odwoławczej, uwzględniającą problemy wynikające z orzecznictwa;
 • zgłasza kandydatów na prezesa i wiceprezesa Krajowej Izby Odwoławczej;
 • zgłasza wniosek o powołanie rzecznika dyscyplinarnego Krajowej Izby Odwoławczej;
 • prowadzi działania związane z informacją systemu zamówień publicznych.
 • Art. 154 ust. 3,5,13, 17- 20 11.06.07

  12.10.07

  12.10.07

  12.10.07

  12.10.07

  11.06.07

  26. Rada Zamówień Publicznych

  Zadania Rady
  – opiniuje na zasadach określonych w ustawie zastrzeżenia do zaleceń pokontrolnych Prezesa Urzędu.
  Art. 157 ust.2 pkt 5 Mb>Rada Zamówień Publicznych
  Zadania Rady

  uchylony
  Art. 157 ust. 2 pkt 5 12.10.07
  Kadencja Rady

  – Prezes Rady Ministrów odwołuje członka Rady, jeżeli przestał on odpowiadać jednemu z warunków określonych w art. 158 ust. 3 pkt 1 -3, Na wniosek Prezesa Urzędu w razie:
  – niewykonywania obowiązków członka Rady;

  – utraty autorytetu dającego rękojmię prawidłowej realizacji zadań Rady; – choroby uniemożliwiającej sprawowanie funkcji członka Rady.

  Art. 159 ust. 3 pkt 1-3 Kadencja Rady
  – Prezes Rady Ministrów odwołuje członka Rady w identycznej jak dotychczas sytuacji, z tym że na wniosek Prezesa Urzędu.
  Art. 159 ust. 3 pkt 1 -3 11.06.07
  27. Arbitrzy
  Przepisy ustawy regulują:
  – zasady wpisu i prowadzenia listy arbitrów;

  – wymagania wobec osób ubiegających się o wpis na listę arbitrów;

  – zasady naboru na kandydatów

  – obowiązki i uprawnienia arbitra;

  – delegację dla Rady Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia trybu wpisu na listę arbitrów, sposobu powoływania komisji egzaminacyjnej i przeprowadzania egzaminu.
  Art. 172 – 176 Krajowa Izba Odwoławcza
  Na mocy ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych ustaw tworzy się (w miejsce zespołu arbitrów) Krajową Izbę Odwoławczą. Ustawa określa:

  – organy Izby;

  – skład Izby

  – ograniczenia związane z członkostwem w Izbie;

  – odpowiedzialność członka Izby;

  – zasady zawieszania w prawach członka Izby;

  – postępowanie kwalifikacyjne dla ubiegających się o członkostwo w Izbie;

  – delegację dla Rady Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia tryb przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 176 a ust 1 i 6, sposób powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowy zakres postępowania kwalifikacyjnego – biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia obiektywnego sprawdzianu teoretycznego i praktycznego przygotowania kandydatów, sprawnego przeprowadzenia postępowań odwoławczych oraz okoliczność, że potwierdzeniem spełniania warunków, o których mowa w art. 173 ust. 2, mogą być dokumenty zawierające informacje podlegające ochronie danych osobowych, w szczególności informacje z Krajowego Rejestru Karnego.
  Art. 172 – 176 i 176 a 12.10.07Art. 176 a26.05.07 !
  28. Protest
  Termin wniesienia protestu
  Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego także dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie:

  – 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
  Art. 180 ust. 3 pkt 1 Protest
  Termin wniesienia protestu
  – Protest w analogicznej sytuacji wnosi się w terminie:

  – 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
  Art. 180 ust. 1 pkt 3 11.06.07

  Część I artykułu „Zobacz zmiany wprowadzone do Prawa zamówień publicznych” znajduje się TUTAJ >>>

  Artykuł dostarczony przez Partnera serwisu publiczni.pl firmę Studio Zamówień Publicznych.