Tak. Współmałżonek zatrudniony na podstawie umowy o pracę w sytuacji, gdy drugi jest bezrobotny i wychowuje dziecko, ma prawo do 2 dni zwolnienia płatnego na wychowanie dzieci do lat 14.

1. Prawo do 2 dni zwolnienia na opiekę
Przepisy Kodeksu pracy dotyczące uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem dają pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat, prawo do 2 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Z tego prawa może w pełni korzystać tylko jeden z rodziców. Nie ma przy tym znaczenia fakt czy oboje pracują, czy też tylko jeden z nich. A zatem 2 dni opieki przysługują pracownikowi-rodzicowi, gdy drugi z rodziców jest bezrobotny i zajmuje się wychowaniem dziecka.

2. Podział prawa do opieki miedzy pracujących rodziców
Ponadto możliwa jest sytuacja, że pracujący rodzice „dzielą się” prawem do zwolnienia i każdy z nich wykorzysta po jednym dniu wolnym od pracy.

3. Tylko 2 dni opieki w ciągu roku kalendarzowego
Należy pamiętać, że wymiar zwolnienia jest niezależny od liczby dzieci. Oznacza to, że niezależnie od ilości dzieci, w danym roku kalendarzowym przypadają tylko 2 dni zwolnienia. Dni zwolnienia niewykorzystanych w danym roku, nie można wykorzystać w roku następnym. Z dniem 1 stycznia roku następnego pracownik nabywa prawo do kolejnych i tylko dwóch dni zwolnienia.

4. Nabycie prawa do opieki
Prawo do zwolnienia nabywa się w każdym roku kalendarzowym, również w sytuacji, gdy pracownik podejmuje pracę w ciągu roku, a także wtedy, kiedy powraca w ciągu roku z urlopu wychowawczego.

Podstawa prawna

  • art. 188, art. 1891 Kodeksu pracy
  • Zapraszamy na PortalKadrowy.pl