Stavros Dimas, komisarz ds. środowiska, stwierdził: „Jestem pod wrażeniem różnorodności i wysokiej jakości złożonych w tym roku wniosków. Wybrane projekty nie tylko będą miały istotny wpływ na ochronę środowiska, lecz wskażą także sposób postępowania innym.”

W odpowiedzi na pierwsze zaproszenie ogłoszone w ramach programu LIFE+ Komisja otrzymała ponad 700 wniosków od podmiotów publicznych i prywatnych z 27 państw członkowskich UE. 143 projekty spośród nich zakwalifikowano do współfinansowania poprzez trzy komponenty nowego programu: LIFE+ przyroda i różnorodność biologiczna, LIFE+ polityka i zarządzanie w zakresie ochrony środowiska oraz LIFE+ informacja i komunikacja.

Projekty LIFE+ przyroda i różnorodność biologiczna służą poprawie stanu zachowania zagrożonych gatunków i siedlisk. Spośród 264 złożonych wniosków Komisja zakwalifikowała do finansowania 58 projektów zgłoszonych przez instytucje działające na rzecz ochrony środowiska, organy rządowe oraz inne podmioty. Realizowane w 21 państwach członkowskich projekty stanowią inwestycję wynoszącą łącznie 165 mln euro, z czego 94 mln euro zapewni UE. Większość projektów (54) dotyczy ochrony przyrody, przyczyniając się do realizacji dyrektyw ptasiej i siedliskowej oraz sieci Natura 2000. Pozostałe cztery projekty dotyczą różnorodności biologicznej, stanowiąc nową kategorię projektów LIFE+ w zakresie programów pilotażowych uwzględniających szersze kwestie związane z różnorodnością biologiczną.

Projekty LIFE+ polityka i zarządzanie w zakresie ochrony środowiska to projekty pilotażowe, które przyczyniają się do rozwoju innowacyjnych koncepcji polityki, technologii, metod i instrumentów. Spośród 325 złożonych wniosków Komisja zakwalifikowała do finansowania 74 projekty zgłoszone przez szereg różnego rodzaju organizacji z sektora publicznego i prywatnego. Wybrane projekty, realizowane w 21 państwach członkowskich, stanowią inwestycję wynoszącą łącznie 185 mln euro, z czego 84 mln euro zapewni UE. Największa część finansowania UE (ok. 26 mln euro) przeznaczona jest na 29 projektów dotyczących odpadów i zasobów naturalnych. Zmiany klimatyczne, z 22 projektami o wartości ok. 24 mln euro, stanowią drugi obszar priorytetowy. Kolejne 24 projekty odnoszą się do rożnych kwestii, takich jak woda, ochrona środowiska w miastach, gleba, hałas, lasy, chemikalia, powietrze i środowisko, a także zdrowie.

Projekty LIFE+ informacja i komunikacja służą rozpowszechnianiu informacji i pokreśleniu wagi zagadnień związanych ze środowiskiem, a także zapewnieniu szkoleń i zwiększeniu świadomości w zakresie zapobiegania pożarom lasów. Spośród 118 złożonych wniosków Komisja zakwalifikowała do finansowania 11 projektów zgłoszonych przez szereg organizacji z sektora publicznego i prywatnego zajmujących się ochroną przyrody lub środowiska. Projekty będą realizowane w Hiszpanii, Francji, Finlandii, we Włoszech, na Malcie, w Szwecji oraz w Wlk. Brytanii i stanowią inwestycję wynoszącą łącznie 16 mln euro, z czego 8 mln euro zapewni UE.

Program LIFE+

LIFE+ to nowy instrument finansowania unijnego na rzecz środowiska o łącznym budżecie wynoszącym 2 143 mln euro (dwa miliardy sto czterdzieści trzy miliony euro) na lata 2007-2013. W tym okresie Komisja będzie publikować corocznie jedno zaproszenie do składania wniosków w zakresie projektów LIFE+.

Wszelkie informacje na temat LIFE+ można znaleźć TUTAJ >>>

Wśród projektów znajduje się 1 projekt z Polski:

LIFE+ Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska
Rekultywacja jezior w Gnieźnie (miasto Gniezno): projekt ten ma na celu rekultywację jezior w Gnieźnie metodą inaktywacji fosforu w osadach dennych przy użyciu koagulantów, co pozwoli na zahamowanie postępującej eutrofizacji jezior i związanego z nią ryzyka ekologicznego, na odbudowę zasobów rybnych, polepszenie bilansu ekologicznego oraz wzrost wartości krajobrazowej i rekreacyjnej jezior.