O wsparcie będą mogły ubiegać się także organizacje pozarządowe oraz instytucje szkoleniowe, ale tylko wtedy, gdy wystąpią w partnerstwie z gminą wiejską lub miejsko-wiejską jako grupą docelową. Nabór wniosków dotyczy poddziałania 5.2.1 PO KL „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”.

Szansę na uzyskanie wsparcia mają projekty poprawiające dostępność usług publicznych świadczonych przez urzędy samorządowe, szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kadr urzędów administracji samorządowej, a także działania usprawniające zarządzanie w administracji samorządowej. Przewidziano także wsparcie dla działów kadrowo-szkoleniowych jako centrów zarządzania zasobami ludzkimi w urzędach samorządowych.

Jednym z ważniejszych obszarów wsparcia będą projekty promujące wdrażanie zasad i procedur wzmacniających przejrzystość administracji oraz podnoszących poziom kultury etycznej kadr administracji samorządowej. Pomoc unijna będzie także przyznawana na zadania wzmacniające zdolności samorządów w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego, aktów administracyjnych oraz w zakresie opracowywania, wdrażania i ewaluacji polityk i strategii o zasięgu regionalnym i lokalnym.

Szczegółowe informacje na temat konkursu są dostępne na stronie www.mswia.gov.pl w zakładce Program Operacyjny Kapitał Ludzki