Komisja Europejska zatwierdziła dzisiaj dziesięć dużych projektów w ramach sieci TEN-T, o wartości 3,3 mld euro, dotyczących budowy ok. 330 km nowych dróg ekspresowych w Polsce. Projekty zostaną dofinansowane ze środków Funduszu Spójności (1,2 mld euro) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (493 mln euro), z puli na lata 2014–2020. Decyzja ta tworzy nowe możliwości wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Zdaniem Jyrkiego Katainena, wiceprzewodniczącego do spraw miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności: Infrastruktura transportowa jest jednym z sektorów docelowych Planu Inwestycyjnego dla Europy. Dzisiejsze zatwierdzenie poprawi łączność na terenie Polski oraz ułatwi międzynarodową wymianę handlową i rozwój turystyki. Fundusze ESI oraz Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych EFSI są doskonałym sposobem na inwestycje w transport i pomogły już sfinansować wiele projektów transportowych. Niedawno zostało wydane wytyczne wyjaśniające, w jaki sposób projektodawcy mogą łączyć fundusze ESI z EFSI; i mam nadzieję, że wiele ludzi będą korzystać z tej możliwości.

Corina Creţu, komisarz do spraw polityki regionalnej, podkreśliła: To wielki dzień dla inwestycji w Unii Europejskiej i w szczególności dla Polski. Bezpośrednie korzyści z tych projektów będą odczuwalne w życiu codziennym. Nowe drogi, które z pomocą finansową UE będą częścią bazowych transeuropejskich sieci transportowych, ograniczą wpływ ruchu drogowego na środowisko. Nowa infrastruktura zmniejszy też liczbę wąskich gardeł oraz ułatwi życie obywatelom i przedsiębiorcom.

Violeta Bulc, komisarz do spraw transportu, dodała: Transport jest ważną siłą napędową wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i handlu. Z tego powodu Komisji bardzo zależy na zwiększeniu publicznych i prywatnych inwestycji w tym sektorze. Dobrym przykładem są tu europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, a także inne inicjatywy, takie jak instrument „Łącząc Europę” czy plan inwestycyjny Komisji Europejskiej. Mam nadzieję, że w przyszłości UE wesprze w Polsce wiele kolejnych projektów w dziedzinie transportu.

Cztery duże projekty w województwie dolnośląskim i lubuskim otrzymają 776,2 mln euro z Funduszu Spójności. Wiele dróg wytyczono w miejscu istniejących dróg krajowych lub w ich pobliżu. Stanowią one część bałtycko-adriatyckiego korytarza sieci bazowej TEN-T. Projekty usuną wąskie gardła w transporcie, przyciągną inwestycje i poprawią bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Komisja Europejska zainwestuje również 493,3 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w dwa duże projekty realizowane w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie droga S7 stanowi część korytarza sieci TEN-T. Większa dostępność wpłynie korzystnie na handel międzynarodowy i ogromny potencjał turystyczny regionu.

Ponadto Fundusz Spójności wesprze kwotą 441,3 mln euro cztery duże projekty w województwie podlaskim, małopolskim, świętokrzyskim i mazowieckim. Te inwestycje poprawią dostępność połączeń międzyregionalnych ze względu na bliskość trasy Via Baltica (970 km), która łączy Warszawę z Tallinnem i stanowi ważne połączenie między krajami bałtyckimi.

Kontekst

Celem tych dużych projektów jest zapewnienie inwestycji w zatrudnienie i wzrost w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” (oś priorytetowa III „Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego”).

Decyzję o dofinansowaniu projektów podjęto w ramach okresu programowania na lata 2014–2020.

W ramach polityki spójności Polsce przyznano około 67 mld euro na lata 2007–2013 oraz 77,6 mld euro na lata 2014–2020.

Dodatkowe informacje

Portal otwartych danych dla funduszy EFSI na lata 2014–2020

„Duże projekty” finansowane przez UE

Korytarze sieci TEN-T

Unijna polityka spójności w Polsce (2014–2020)

Twitter:@EU_Regional, @CorinaCretuEU, #ESIF , #investEU

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail

 

 

 

Marta Angrocka-Krawczyk

Wydział prasy

Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa
tel  (+48 22) 556 89 50, fax (+48 22) 556 89 98
e-mail: marta.angrocka-krawczyk@ec.europa.eu

 

www.ec.europa.eu/polska