To dobre rozwiązanie. Obecnie przy budowie drogi konieczne jest uzyskanie kilku decyzji, a trzeba pamiętać, że każda z nich przedłuża proces przygotowania inwestycji – uważa Tadeusz Suwara z Polskiego Kongresu Drogowego.

Eliminacja etapu pozyskania decyzji lokalizacyjnej dla planowanej inwestycji drogowej, a także łączne postępowanie dla całego obszaru zainwestowania, z pewnością przyspieszy i ułatwi proces zdobywania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – wskazuje Renata Rybicka, rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich z Krakowa.

Dodatkowo szybkość postępowania będą wzmacniać sankcje finansowe. Za bezzasadne przeciąganie postępowań urzędnikom będą grozić kary. Gdy wojewoda lub starosta nie wyda decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ciągu 95 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierzy mu karę 500 zł za każdy dzień zwłoki.

Nowelizacja precyzuje krąg osób, którym będzie przysługiwać odszkodowanie za przejmowane grunty. Szczegółowo określono zasady przyznawania odszkodowań nie tylko właścicielom, lecz również użytkownikom wieczystym oraz osobom, którym przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości.

Nowe przepisy przewidują szczególne preferencje dla osób, które dokonają wydania nieruchomości bądź lokalu w terminie do 30 dni. Wysokość odszkodowania ma być w takim przypadku powiększona o 5 proc. Również ze względu na konieczność poniesienia dodatkowych kosztów przy przeprowadzce przez osoby zamieszkałe w lokalach i budynkach uchwalone przepisy przewidują możliwość uzyskania przez nich dodatkowego odszkodowania w wysokości 10 tys. zł – wskazuje Krzysztof Kurzeja, prawnik z kancelarii Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza.