Stronę samorządową reprezentowali m.in.: Prezydent Miasta Katowice, Sekretarz Zarządu Związku Miast Polskich, Współprzewodniczący KWRiST Piotr Uszok oraz przedstawiciel Związku Miast Polskich, Sekretarz KWRiST Andrzej Porawski.

Spotkanie Komisji poprowadził Prezydent Piotr Uszok przedstawiając uzgadniane projekty legislacyjne.

Tematem obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego były kolejne propozycje dotyczące m.in. reformy administracji publicznej. Komisja uzgodniła projekty 9 ustaw i 20 rozporządzeń, rekomendowanych przez zespoły robocze KWRiST. Zakres prac Komisji jest tak bardzo różnorodny, że dopiero lektura pełnej listy projektów ustaw i rozporządzeń, będących przedmiotem obrad KWRiST, oddaje perspektywę zmian przygotowywanych wspólnie przez stronę rządową i samorządową.

Projektowane zmiany dotyczą m.in. środowiska naturalnego (np. projekt ustawy o wspólnotowym handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych przygotowany przez Ministerstwo Środowiska), prawa (np. projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy –Kodeks karny skarbowy, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw, przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości), infrastruktury (np. projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury) czy wreszcie edukacji publicznej (np. projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej).

Warto przypomnieć, że w drodze do „Rzeczpospolitej Samorządowej” przeanalizowano, zgłaszane w poprzednich latach do MSWiA, propozycje uproszczenia prawa regulującego funkcjonowanie administracji publicznej pod kątem oceny ich aktualności oraz uwzględnienia w procesie legislacyjnym.

Przygotowano raport zawierający ponad 6 tysięcy propozycji zmian prawa regulującego funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce, obejmujący 196 ustaw i ponad 300 aktów wykonawczych. Propozycje zmian prawa podzielono na sześć obszarów zagadnień:

 • Sfera społeczna,
 • Infrastruktura techniczna,
 • Usługi administracyjne,
 • Ustrój samorządu terytorialnego,
 • Rozwój lokalny i polityka regionalna,
 • Finanse publiczne.
 • Zebrane propozycje są obecnie szeroko konsultowane, a na podstawie uzyskanych opinii tworzone są rozwiązania legislacyjne.

  W trakcie spotkania Komisji uzgodniono rekomendowane przez Zespół ds. Finansów Publicznych KWRiST, projekty aktów prawnych związanych z finansowaniem zadań przekazywanych jako zadania własne jednostkom samorządu terytorialnego. Zgodnie z przyjętą ideą decentralizacji zadań publicznych, samorządy powinny otrzymywać fundusze na ich realizację.

  Komisja uzgodniła kolejne akty prawne związane z finansami samorządu terytorialnego m.in. projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną – wszystkie przygotowane w resorcie finansów.

  Natomiast projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zostaną przedstawione podczas kolejnego posiedzenia Komisji.

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych, który decyzją Komisji trafi jeszcze na posiedzenie Zespołu do Spraw Informatyzacji. Zdecydowano, że opinia Zespołu będzie dla projektu wiążąca.

  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego przyjęła ważny dla oświaty publicznej projekt programu rządowego „Bezpieczna i przyjazna szkoła” przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” ukierunkowany został na budowanie szkoły wspierającej uczniów i jednocześnie szkoły wymagającej. Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców, a także kształtowanie umiejętności społecznych i emocjonalnych uczniów – to podstawowe obszary, jakie zostaną wzmocnione w programie „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Proponowany program wiąże się również ze wzmocnieniem funkcji wychowawczej szkoły, budowaniem pozytywnego klimatu społecznego oraz ze zmianą relacji pomiędzy uczniami i nauczycielem. Zakłada przeniesienie akcentu na współpracę i budowanie przyjaznego, wspierającego środowiska w szkole.

  W końcowej części posiedzenia przedstawiciele strony samorządowej zgłosili szereg uwag do rekomendowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta.

  Wiceminister Tomasz Siemoniak przedstawił tryb pracy nad projektem rozporządzenia, informując, że resort spraw wewnętrznych i administracji nie uchybił obowiązującym terminom, pracując merytorycznie i dodatkowo – „ponad obowiązującymi procedurami”. Przeprowadzono m.in. szerokie konsultacje z przedstawicielami samorządów, podczas których zainteresowane strony miały okazję do prezentacji swoich stanowisk. Projekt rozporządzenia był również przedmiotem prac Zespołu ds. Ustrojowych oraz Zespołu ds. Infrastruktury.

  Prezydent Łodzi – Jerzy Kropiwnicki – przypomniał wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 marca 2007 r. i zaapelował do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o przedłużenie uprawnień strażników miejskich/gminnych do kontroli w ruchu drogowym, bowiem z dniem 23 lipca b.r. strażnicy tracą stosowne uprawnienia.

  Kolejne posiedzenie KWRiST zaplanowano na 27 sierpnia 2008 r.

  źródło: fot. (www.mswia.gov.pl).