Asesorzy, wybrani przez MSWiA, zostaną powołani na okres od 1 do 3 lat, w zależności od liczby punktów uzyskanych w trakcie procedury kwalifikacyjnej. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w trakcie procedury kwalifikacyjnej wynosi 10. Osoby, które uzyskają 4 pkt zostaną powołane na 1 rok, osoby, które uzyskają 5-7 pkt zostaną powołane na 2 lata, a osoby, które uzyskają 8-10 pkt zostaną powołane na 3 lata.

Za dokonanie oceny merytorycznej jednego wniosku asesorowi powołanemu w skład KOP będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 400 zł brutto. Łączna wysokość wynagrodzenia asesora w okresie powołania nie przekroczy kwoty 14 000 euro.

Asesorem może zostać osoba, która spełnia jednocześnie następujące warunki:
Kryteria obowiązkowe:
– posiada wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne,
– posiada minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie funkcjonowania
administracji publicznej:
a) jako pracownik urzędu administracji publicznej lub
b) jako pracownik naukowy lub
c) jako konsultant lub trener,
– korzysta z pełni praw publicznych,
– posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
– nie była karana za przestępstwo umyślne,
– deklaruje dyspozycyjność w okresie oceny wniosków.

Kryteria pożądane:
– wykształcenie uzupełniające,
– posiadanie stopnia naukowego i tytułu naukowego,
– doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej,
– udział w ciałach opiniodawczych lub decyzyjnych (np. Regionalny Komitet Sterujący,
Komisja Oceny Projektów, Panel Ekspertów itp.).

Szczegółowe informacje znajdą Państwo TUTAJ >>>