W dobie Internetu metoda ankiety online okazuje się bowiem idealnym narzędziem do badania satysfakcji, oczekiwań czy potrzeb także odbiorców usług sektora publicznego. Badanie takie może więc być elektroniczną formą konsultacji np. z mieszkańcami miasta czy petentami urzędu. Metoda ankiety internetowej może być wykorzystywana także przy dużych projektach np. do realizacji badań społeczno-gospodarczych na potrzeby opracowywania strategii rozwoju czy też studiów wykonalności planowanych projektów. Wyniki badań internetowych mogą służyć również celom promocyjno-marketingowym.

Aby zobrazować możliwości stwarzane przez badania online, a także przedstawić, do czego w praktyce sprowadza się ten niezbyt jeszcze popularny w 2. sektorze sposób zdobywania informacji, zapraszamy do zapoznania się z projektem „Badaniem atrakcyjności miast”.

Studium przypadku: Barometr miast
Cele i badane zagadnienia
Celem „Barometru miast” jest dostarczenie władzom samorządowym małych i średnich miast rzetelnych danych, pozwalających określić potrzeby i stopień zadowolenia mieszkańców z różnych aspektów życia w swoich miastach.

Badanie ma charakter syndykatowy co oznacza, że dane w ramach badania gromadzone są na potrzeby wielu odbiorców – małych i średnich miast biorących udział w projekcie.

Kwestionariusz internetowy został uruchomiony na portalu badań internetowych www.pbonline.pl w sierpniu 2010 r. Do końca listopada 2010 r. do projektu przyłączyło się ok. 40 miast różnej wielkości i z różnych regionów Polski (m.in. Kluczbork, Mława, Kołobrzeg, Łomża, Przemyśl, Murowana Goślina, Skierniewice, Giżycko i in.).

Kwestionariusz ankiety został opracowany we współpracy z przedstawicielami samorządów. Uwzględnia on szereg zagadnień, które wpływają na komfort życia w mieście, przede wszystkim:
• Ofertę edukacyjną, kulturalną i rekreacyjną;
• Komfort życia z uwzględnieniem specyfiki różnych grup społecznych (dzieci, osoby starsze, niepełnosprawni i inne);
• Atrakcyjność rynku pracy;
• Poziom bezpieczeństwa;
• Jakość usług komunalnych i pozostałą infrastrukturę techniczną;
• Pracę administracji lokalnej.

Etapy badania
1. Promocja badania
 Miasto otrzymuje bezpłatnie indywidualny link do ankiety i w formie banera zamieszcza go na swojej stronie internetowej Urzędu Miasta. Baner ma na celu zachęcenie mieszkańców odwiedzających serwis www do wypełnienia ankiety.

2. Zbieranie wyników
Po kliknięciu w baner, respondent przekierowywany jest do ankiety, zamieszczonej w serwisie pbonline.pl. Udzielane odpowiedzi zapisują się na bieżąco w zbiorze danych, a ponieważ każde miasto biorące udział w badaniu, posiada swój indywidualny link do ankiety, nie ma problemu z przyporządkowaniem danej ankiety do odpowiedniego miasta.

3. Analiza i raport
Urząd Miasta raz na kwartał otrzymuje wyniki badania z populacji swoich mieszkańców. Co bardzo ważne, wyniki te są także porównywane do wartości średnich obliczonych dla całej populacji respondentów ze wszystkich miast. Dzięki temu władze samorządowe są w stanie ocenić czy poszczególne wyniki są nie tylko dobre/przeciętne/słabe jako wartości bezwzględne, ale również ocenić swoją pozycję na tle wyników miast z całego kraju. Z drugiej strony, każde miasto ma dostęp jedynie do własnych wyników i w żadnym wypadku nie są mu udostępniane indywidualne wyniki pozostałych miast.

Korzyści dla uczestników projektu
Korzyści dla miast uczestniczących w projekcie mają dwupłaszczyznowy charakter – poznawczy oraz promocyjno-wizerunkowy.

Aspekt poznawczy to przede wszystkim:
– wartościowy, kompletny raport zawierający opinię ankietowanych na temat atrakcyjności miasta (w tym ocenę poszczególnych aspektów życia w mieście, informacje nt. zapotrzebowania na konkretne rozwiązania, sugestie mieszkańców);
– raport zbiorczy, uwzględniający wyniki miasta wraz z porównaniem do wartości średnich uzyskanych na całej próbie respondentów (na którego podstawie można oszacować słabe i mocne strony miasta).

Oba źródła informacji dają możliwość spojrzenia na miasto oczami jego mieszkańców, dzięki czemu pozwalają dostrzec problemy, które dotychczas pozostawały niezidentyfikowane, a także określić ich skalę w porównaniu do tego typu problemów w innych miastach.

Aspekt promocyjno – wizerunkowy:
– Urząd Miasta może wykorzystać wyniki badania w celach marketingowych i PR-owych, publikując je w Internecie lub upowszechniając w inny sposób;
– Sam fakt umożliwienia mieszkańcom wyrażenia swoich opinii świadczy o tym, że samorząd liczy się z ich zdaniem, co pozytywnie wpływa na wizerunek władz miasta.

Na podstawie uzyskanych wyników PB Online opracowało ranking atrakcyjności polskich małych średnich miast. Ranking oraz szczegółowe informacje nt. projektu i możliwości wzięcia w nim udziału znajdują się na stronie www.barometrmiast.pl. Barometr miast ma bowiem charakter ciągły i w każdej chwili mogą przyłączyć się do niego nowi uczestnicy.

 


Autor: Katarzyna Muszyńska, PB Online Sp. z o. o.