W ocenie BCC, aby utrzymać właściwą motywację ludzi zaangażowanych we wdrażanie funduszy powinno się, jeśli już nie podwyższać wynagrodzeń, to przynajmniej ich nie obniżać i sprawić, aby struktura wynagradzania była jak najsilniej motywująca do osiągania efektów.

Taką rekomendację organizacja zawarła w raporcie na temat stanu wykorzystania funduszy strukturalnych. BCC jest zaniepokojony informacjami, że rozpoczyna się proces zmniejszania wynagrodzenia dla urzędników biorących udział we wdrażaniu funduszy europejskich, zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym. Najczęściej cięcia wynagrodzeń dotyczą tych ruchomych części wynagrodzeń, które pełnią role motywacyjną.

Biorąc pod uwagę standardy UE, to generalnie nie grozi nam nadmiar administracji w obszarze funduszy unijnych, może w jakiś wyjątkowych przypadkach. Obniżając wynagrodzenia będziemy demotywować najlepszych pracowników, a pozyskiwać ich będzie sektor prywatny – czytamy w raporcie.

Według BCC poważnym problemem nadal pozostaje sytuacja, w której większość administracji publicznej jest bardziej nastawiona na administrowanie procesem i ponoszenie jak najmniejszej odpowiedzialności za podejmowane decyzje, a nie na osiąganie celów. Kluczem do rozwiązania tego problemu może być właściwie określony system motywacyjny i szkolenia.

Ponownie BCC zwraca uwagę w raporcie na potrzebę przygotowania kompleksowego programu szkoleń dla całej administracji publicznej włączonej w proces zarządzania funduszami unijnymi. – Te szkolenia powinny przede wszystkim dotyczyć kwestii związanych z zamówieniami publicznymi, ochroną środowiska, pomocą publiczną, zarządzaniem, w tym zarządzaniem strategicznym i zarządzaniem projektami – proponują przedstawiciele biznesu.

Po raz drugi Business Centre Club podsumowuje wykorzystanie funduszy europejskich. Tak jak w roku poprzednim w raporcie skoncentrowano się tylko na najważniejszych barierach, które aktualnie mają przede wszystkim największy wpływ na wykorzystanie funduszy europejskich w ramach polityki spójności. Spośród wielu obszarów, gdzie występują bariery, wyodrębniono te obszary, które stanowią największe zagrożenie dla pełnego wykorzystania funduszy europejskich na lata 2007-2013 w ramach polityki spójności.

Pełna wersja raportu dostępna jest na stronie internetowej: www.bcc.org.pl