Pomysł nowych instrumentów zrodził się już przed rokiem, ale stał się szczególnie aktualny u progu nowej perspektywy finansowej 2007-2013. Brukseli zależy, aby olbrzymie środki finansowe przeznaczone na likwidację dysproporcji między regionami starej i nowej Unii były wykorzystane efektywnie i w terminie. Odpowiedzią na te wyzwania, mierzone w miliardach euro, są trzy programy JASPERS, JEREMIE i JESSICA.

Inicjatywa JASPERS ma na celu wspieranie dużych projektów w regionach europejskich. Chodzi o dostarczanie technicznych ekspertyz w planowaniu i przygotowywaniu projektów, a także ich ocenę. Dlatego też pomoc będzie oferowana od wczesnych etapów rozwoju projektu i będzie miała szeroki zasięg sektorowy i geograficzny.

Projekty JASPERS muszą być uwzględnione w jednym z programów operacyjnych. Całkowity koszt projektu transportowego nie może być mniejszy od 50 mln euro, a w sferze ochrony środowiska i energetyki – od 25 mln euro. Inicjatywa ma być realizowana wspólnie przez Komisję, Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Projekt JEREMIE (Wspólne Europejskie Źródła Finansowania dla Mikroprzedsiębiorstw) ma na celu ułatwienie małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do środków finansowych. Zakłada, że pieniądze pożyczone przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) wraz ze środkami pochodzącymi z banków komercyjnych, funduszy inwestycyjnych oraz innych źródeł finansowania tworzyć będą portfele inwestycyjne udzielające z kolei kredytów małym i średnim przedsiębiorstwom Możliwe są różne formy wsparcia, jak m.in. klasyczne pożyczki z banków, mikropożyczki, leasing, pomoc ze strony Aniołów Biznesu, inwestycje venture capital, inwestycje kapitałowe, inwestycje w transfer technologii i faktoring.

JESSICA to identyczny instrument, ale służy dla lepszego finansowania projektów dla odrodzenia obszarów miejskich. Instytucje zarządzające mogą przeznaczyć środki wydzielone na takie projekty na specjalne fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich (Urban Development Funds – UDF). Środki te są zwrotne i odnawialne oraz mają na celu przyciągnięcie inwestycji z sektora prywatnego. Menedżerem wspomnianych funduszy będzie Europejski Bank Inwestycyjny.