Dofinansowanie z tego konkursu może być przyznane wszystkim jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych. W szczególności o wsparcie mogą się zatem ubiegać gminy, powiaty, województwa, jak również ich związki, stowarzyszenia i porozumienia.

Pomoc mogą uzyskać projekty polegające na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, w tym obejmujące zmiany wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższej efektywności energetycznej. Należy jednak pamiętać, że ze wsparcia wyklucza się inwestycje realizowane w budynkach użyteczności publicznej, w których ponad 15 proc. powierzchni całkowitej służy prowadzeniu działalności gospodarczej lub celom mieszkaniowym. Każdy wniosek będzie poddawany ocenie formalnej i merytorycznej.

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej i elektronicznej należy składać w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa. Ostateczny termin na ich dostarczenie upływa 6 marca 2009 r. o godz. 15. Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. W związku z tym należy pamiętać, że dla dokumentów przesyłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW, a nie np. datę nadania na poczcie.