Ewa Koszela, naczelnik wydziału kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, podkreśla, że kierownicy jednostek mają obowiązek dostosowania zasad prowadzenia rachunkowości w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia. Według eksperta najistotniejsze zmiany w zakresie rachunkowości to między innymi: obowiązek zaliczania do przychodów urzędu jednostek samorządu terytorialnego – subwencji i dotacji – nieujętych w planach finansowych innych samorządowych jednostek budżetowych oraz zaliczanie do zobowiązań należności pobieranych na rzecz innych budżetów lub jednostek.

Wprowadzono też zasadę księgowania odpisów aktualizujących wartość należności pobieranych przez jednostki objęte rozporządzeniem według zasad określonych w przepisach ustawy o rachunkowości.