Postanowiono m.in. odformalizować procedury i ograniczyć listy załączników, które muszą składać beneficjenci. W ostatnich tygodniach zdecydowano, że dotacje, które ze względu na skomplikowane wymogi cieszyły się małym zainteresowaniem, będą dostępne do czerwca 2008 roku. Dotyczy to m.in. dofinansowania udziału przedsiębiorców w targach i wystawach zagranicznych.

Dotacje będą przyznawane szybciej, wprowadzono bowiem szybszy, tzw. obiegowy tryb rekomendowania list rankingowych projektów przez komitet sterujący. Przedsiębiorcy nie muszą się też martwić o większy niż minimalny wymagany udział kapitału własnego – nie będą już za to przyznawane dodatkowe punkty dla wniosku.

Szanse na ujednolicenie trybów i warunków przyznawania unijnego i krajowego wsparcia finansowego ma stworzyć ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, która po uchwaleniu 18 października przez Sejm trafiła właśnie do Senatu. Ma obowiązywać od 1 stycznia 2007 r., jako podstawa do wydatkowania 98 mld euro środków pomocowych w najbliższych pięciu latach. Nowa ustawa precyzuje wymogi dotyczące rozdziału unijnych środków, m.in. dotyczące organizowania konkursów. Zastrzeżono, że nie można zmieniać ich reguł ani terminów rozstrzygnięć w trakcie ich trwania.

Odrzuceni projektodawcy będą mogli składać odwołania. Określono też zasady kwalifikowania określonych projektów do dofinansowania.

Te wymogi będą musiały uwzględnić też urzędy marszałkowskie, dokonujące rozdziału funduszy w ramach regionalnych programów operacyjnych. Większość procedur ma być opisana w instrukcjach publikowanych na stronach internetowych instytucji rozdzielających fundusze, a nie jak w latach 2004-2006 – w rozporządzeniach.

Przedsiębiorcy liczą też na ujednolicenie standardów pracy instytucji wdrażających, zwłaszcza w regionach. Oczekują, że niezależnie np. od urzędu marszałkowskiego, będą mieli zapewniony taki sam standard obsługi związanej z podziałem funduszy.