W przypadku Polski, potrzeba kompleksowego zsynchronizowanego przeciwdziałania powyższym zagrożeniom stało się priorytetem z uwagi na wdrażanie wielu rozwiązań teleinformatycznych charakterystycznych dla nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego. Dokumentem wkrótce zajmie się Rada Ministrów.

W ostatnim okresie, dzięki między innymi aktywizacji wykorzystania środków unijnych, nie tylko rozwinięto wewnętrzne systemy informatyczne administracji publicznej wspierające procesy związane z zarządzaniem państwem i jego bezpieczeństwem, ale udostępniono także usługi świadczone drogą elektroniczną dla obywateli i firm prawnych – np. ePUAP, eDeklaracje itd. Także zwiększyła się dostępność tego typu usług udostępnianych przez podmioty komercyjne wzajemnie i dla obywateli. Przenoszone w obszar teleinformatyki są procesy istotne dla prawidłowego funkcjonowania państwa i społeczeństwa. To skutkuje potrzebą pilnego stworzenia programu koordynującego na poziomie państwa ochronę jego zasobów w cyberprzestrzeni, tak aby nasze życie nie zostało zakłócone.

W związku z powyższym opracowany w MSWiA i ABW, dokument zawiera założenia działań o charakterze prawno-organizacyjnym, technicznym i edukacyjnym, których celem jest zwiększenie zdolności do zapobiegania i zwalczania cyberterroryzmu oraz innych pochodzących z publicznych sieci teleinformatycznych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa.

Wymiernymi korzyści z zatwierdzenia programu będą:

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa krytycznej infrastruktury teleinformatycznej państwa,
 • skutkujące zwiększeniem poziomu odporności państwa na ataki cyberterrorystyczne,
  stworzenie i realizacja spójnej dla wszystkich zaangażowanych podmiotów administracji publicznej oraz innych współstanowiących krytyczną infrastrukturę teleinformatyczną państwa polityki dotyczącej bezpieczeństwa cyberprzestrzeni,

 • zmniejszenie skutków ataków cyberterrorystycznych, a przez to kosztów usuwania ich następstw,
  stworzenie trwałego systemu koordynacji i wymiany informacji pomiędzy publicznymi i prywatnymi podmiotami odpowiedzialnymi za zapewnianie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni państwa oraz władającymi zasobami stanowiącymi krytyczną infrastrukturę teleinformatyczną państwa,

 • zwiększenie kompetencji odnośnie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni podmiotów zaangażowanych w ochronę krytycznej infrastruktury teleinformatycznej państwa oraz innych systemów i sieci administracji publicznej,
 • zwiększenie świadomości użytkowników (w tym obywateli) systemów dostępnych elektronicznie i sieci teleinformatycznych w zakresie metod i środków bezpieczeństwa.
 • Podkreślenia wymaga fakt, iż program ochrony cyberprzestrzeni jest pierwszym tego typu dokumentem w Polsce i ma na celu zainicjowanie działań, które pozwolą stworzyć jedną spójną strategię ochrony cyberprzestrzeni RP na najbliższe lata będącą elementem składowych budowy szerokiej strategii bezpieczeństwa państwa.

  Dzięki prowadzonym działaniom legislacyjnym rządu, w zakresie ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (projekt po pierwszym czytaniu w Sejmie RP) powstanie Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Równoległe prace nad Strategią ochrony cyberprzestrzeni RP na podstawie obecnych założeń pozwolą na komplementarne ujęcie całości problematyki ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce we wszystkich sektorach wymienionych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym.

  Dokument Program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011 jest dostępny na stronie Rządowego Centrum Reagowania na Incydenty Komputerowe www.cert.gov.pl, struktury powołanej dla monitorowania niebezpieczeństw płynących z Internetu dla zasobów udostępnianych w tej sieci przez administrację publiczną. Na stronie tej także są publikowane informacje o zagrożeniach i metodach przeciwdziałania im.