Obowiązkowi temu podlegają również zastępcy wójtów, burmistrzów i prezydentów, a także skarbnicy województw, sekretarze oraz skarbnicy gmin i powiatów. Zgłaszanie korzyści dotyczy także małżonków wyżej wymienionych osób. Przy podawaniu informacji zgłaszający jest obowiązany zachować największą staranność i kierować się swoją najlepszą wiedzą.

Osoby te zobowiązane są do wyjawienia szeregu informacji. Przede wszystkim należy ujawnić wszystkie zajmowane stanowiska i zajęcia wykonywane zarówno w administracji publicznej, jak i w instytucjach prywatnych, z tytułu których pobiera się wynagrodzenie. Zgłoszeniu podlega również fakt prowadzenia działalności zawodowej wykonywanej na własny rachunek. Do rejestru należy również wpisać informacje dotyczące materialnego wspierania prowadzonej przez daną osobę działalności publicznej. Rejestr obejmuje również informacje odnośnie otrzymanych darowizn.

Do rejestru należy także zgłaszać informacje o udziale w organach fundacji, spółek prawa handlowego lub spółdzielni, nawet wówczas, gdy z tego tytułu nie pobiera się żadnych świadczeń pieniężnych. Wszystkie zmiany danych należy zgłosić nie później niż w ciągu 30 dni od dnia ich zaistnienia.