1. Z radnym nie wolno nawiązywać zatrudnienia w urzędzie jednostki samorządowej, w której uzyskał mandat. Zakaz dotyczy nie tylko stanowisk urzędniczych, lecz wszystkich, niezależnie od charakteru pracy.
2. Wójt gminy (zarząd powiatu, województwa) nie może powierzać radnemu jednostki samorządowej, w której ten piastuje mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.
3. Radni nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn, które mogłyby podważyć zaufanie wyborców do sposobu pełnienia przez nich funkcji zgodnie z rotą złożonego ślubowania (czyli „godnie, rzetelnie i uczciwie”).
4. Jeśli podejmują jednak jakieś dodatkowe zajęcia zarobkowe bądź zajmują się biznesem na własny rachunek lub ze wspólnikami, to nie wolno im powoływać się przy tym na swój mandat, ułatwiając sobie w ten sposób robienie interesów.
5. Radnemu nie wolno wykorzystywać w prowadzonej samemu bądź w spółce działalności gospodarczej mienia jednostki samorządu, w której sprawuje mandat.
6. Radnym nie wolno także zarządzać taką działalnością ani być przedstawicielem czy pełnomocnikiem firmy, która korzysta z majątku samorządowego.
7. Jeżeli radny prowadził firmę, wynajmując majątek od samorządu, zanim uzyskał w nim mandat, ma trzy miesiące, by jej zaniechać.
8. Radny (ani jego małżonek) nie może też być członkiem władz zarządzających, kontrolnych i rewizyjnych oraz pełnomocnikiem spółek handlowych i przedsiębiorstw z udziałem kapitału jednostki samorządu, w którego radzie zasiada.
9. Radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, które dotyczy jego interesu prawnego.
10. Mandatu radnego nie można łączyć z: mandatem posła lub senatora, wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody, członkostwem w organie (radzie, zarządzie) innej jednostki samorządu terytorialnego.