Zgodnie z obowiązującymi przepisami Twoja jednostka (pracodawca) ustala regulamin korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników.

Z reguły Twoja jednostka (pracodawca) ponosi następujące koszty:

 • abonamentu,
 • połączeń telefonicznych służbowych, zgodnie z przyznanym pracownikowi miesięcznym limitem kosztów,
 • przyznanych pracownikowi dodatkowych usług telefonicznych,
 • napraw telefonu, jeżeli uszkodzenie nastąpiło nie z winy pracownika.
 • W przypadku przekroczenia przez pracownika miesięcznego limitu kosztów połączeń telefonicznych należność będącą różnicą między wysokością faktury wystawionej przez operatora sieci telefonii komórkowej a miesięcznym limitem kosztów powinieneś potrącić z wynagrodzenia pracownika na podstawie złożonego przez niego wcześniej oświadczenia (zgody). Potrącenia należności z wynagrodzenia pracownika dokonasz za miesiąc następujący po miesiącu, w którym przekroczył on miesięczny limit kosztów.

  Można przekazane zwrotnie wydatki dokonane w tym samym roku budżetowym przeznaczyć na zmniejszenie wykonania wydatków w danym roku budżetowym (§ 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz trybu przekształcania w inną formę organizacyjno-prawną).

  Uzyskane przez Twoją jednostkę zwroty wydatków dokonanych w:

 • tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
 • poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu Twojej jednostki.
 • Twoja jednostka nie świadczy odpłatnych usług telefonicznych na rzecz pracowników, ponieważ nie posiada takiego umocowania prawnego. Usługi telefoniczne świadczy operator sieci telefonii komórkowej i dlatego refakturowania faktur wystawionych przez operatora nie możesz traktować jako dochodów jednostki. Potraktujesz je natomiast jako zwrot wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, przekazanych na rachunek bieżący, które zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

  Twojej jednostce (podatnikowi VAT) nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego wynikającego z wystawionych refaktur o tę samą wartość zakupu wykazaną w deklaracji VAT w części dotyczącej zakupu towaru i usług podlegających rozliczeniu. Przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy kwoty albo zwrotu różnicy podatku należnego nie stosujesz do nabywania przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

  Podstawa prawna:

 • Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.).
 • Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu przekształcania w inną formę organizacyjno-prawną (Dz.U. nr 116, poz. 783).
 • Zdzisława Wysocka
  główna księgowa
  w jednostce budżetowej