Obok Danuty Hübner w prezentacji weźmie udział polska minister rozwoju regionalnego, Elżbieta Bieńkowska, wysocy rangą urzędnicy OECD oraz przedstawiciele polskich władz odpowiedzialni za realizację inwestycji finansowanych z budżetu polityki spójności Unii Europejskiej. W Sejmie komisarz Hübner wygłosi również przemówienie podczas konferencji na temat konsekwencji rozszerzenia Unii Europejskiej.

W Przeglądzie Terytorialnym Polski zwraca się uwagę na fakt, że pomimo wysokiej stopy wzrostu gospodarczego, jaka utrzymuje się od połowy lat 90., dysproporcje terytorialne między regionami – pod względem PKB na mieszkańca należące do najwyższych w OECD – nie zanikają.

Przed prezentacją komisarz Hübner powiedziała: „Musimy wykorzystać potencjał rozwoju wszystkich polskich regionów, tak by z rosnącego dobrobytu gospodarczego skorzystać mogli wszyscy”. Dodała również: „Wysoka mobilność zawodowa stanowi ważny czynnik warunkujący stabilność wzrostu. Musimy jednak dopilnować, by dzięki odpowiedniemu zestawowi przyjętych przez nas strategii politycznych możliwość korzystania z wzrostu gospodarczego swojego kraju mieli również obywatele, którzy decydują się nie zmieniać miejsca zamieszkania. Zarówno w Polsce, jak i w całej UE, wyzwanie polega na opracowaniu szerokiej gamy instrumentów wzrostu i osiągnięciu równowagi między rozwojem terytorialnym, społecznym i gospodarczym”.

Pomimo że z rosnącą od połowy lat 90. stopą wzrostu gospodarczego Polska uplasowała się w latach 2006-2007 na drugim miejscu w OECD (wzrost PKB przekroczył 6%), dysproporcje terytorialne narastają, szczególnie pomiędzy aglomeracjami miejskimi a obszarami wiejskimi. Dysproporcje te nie są tak znaczące jak w niektórych ze starych państw członkowskich, tym niemniej statystyki dotyczące sytuacji gospodarczej wskazują na utrzymujące się różnice pomiędzy wschodnią a zachodnią Polską, oraz pomiędzy szybko rozwijającym się regionem Warszawy a resztą kraju.

Jednakże dzięki wsparciu ze strony Unii Europejskiej w Polsce rozwija się bardziej aktywna polityka regionalna. 16 polskich województw odpowiada za realizację 16 programów regionalnych w ramach polityki spójności UE na lata 2007-2013. Na inwestycje w te zakrojone na szeroką skalę programy rozwoju, dostosowane do potrzeb poszczególnych regionów, UE przeznaczyła w sumie 16,5 mld euro. Kwotę tę, w ramach współfinansowania, uzupełniają znaczne środki krajowe. Po raz pierwszy z wykorzystaniem środków UE przygotowywany jest również na poziomie makroregionów program ukierunkowany na wsparcie pięciu najsłabiej rozwiniętych wschodnich regionów kraju (zob. MEMO/08/200).

Wyzwania związane z zarządzaniem

Jeżeli rozwój regionalny w Polsce ma nadal przebiegać równie pomyślnie, konieczne są skuteczne rozwiązania w zakresie zarządzania. Istnieje zapotrzebowanie na zwiększenie uprawnień gmin oraz usprawnienie współpracy pomiędzy wszystkimi poziomami administracji oraz pomiędzy sektorami publicznym i prywatnym. W opinii OECD znaczący napływ funduszy wspólnotowych do Polski będzie stanowił impuls dla dalszych reform.


Kontekst

Przegląd Terytorialny Polski stanowi element szerszego programu przeglądów terytorialnych poszczególnych krajów realizowanego przez Komitet Polityki Rozwoju Terytorialnego OECD. Głównym celem szeregu przeglądów terytorialnych jest dostarczenie rządom krajowym praktycznych zaleceń strategicznych. Jak dotąd przeglądy zostały przeprowadzone w takich krajach, jak: Kanada, Czechy, Finlandia, Francja, Węgry, Włochy, Japonia, Korea, Luksemburg, Meksyk, Norwegia, Portugalia i Szwajcaria.

Konferencja pt. „Konsekwencje rozszerzenia – Unia Europejska 5 lat po” organizowana jest przez Centrum Stosunków Międzynarodowych we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce, pod patronatem Marszałka Sejmu, Bronisława Komorowskiego.

Polska jest największym beneficjentem inwestycji UE w ramach polityki spójności w latach 2007-2013. Otrzyma w sumie 67,3 mld euro, czyli 19,4% całego budżetu przeznaczonego na politykę regionalną UE, wynoszącego 347,4 mld EUR.

Więcej informacji na temat polityki regionalnej w Polsce: http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/poland/index_pl.htm