Swoje uwagi samorządy mogą przesyłać elektronicznie w postaci plików .xls lub .ods, stanowiących wypełnione danymi wspomniane arkusze do pobrania. Pliki należy podpisać podpisem elektronicznym upoważnionego przedstawiciela urzędu, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

Resort zaznacza, żeby przy zgłaszaniu propozycji do jednolitych rzeczowych wykazów akt samorządy kierowały się potrzebą uniwersalności wykazów akt (tak by były „odporne” na ciągle zmieniające się przepisy prawa) a nie literalnego dostosowania ich do istniejących przepisów. Chodzi o to, aby nie trzeba było zmieniać rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów za każdym razem, gdy pojawi się nowe zadanie.

 

Jednocześnie ministerstwo zastrzega, że zmiany uszczegóławiające wykaz akt w taki sposób że każda zmiana szczegółowego przepisu prawa nakładającego określone zadanie będzie wymagała zmiany rozporządzenia mogą nie być w ogóle brane pod uwagę.

 

Propozycje zmian w rozporządzeniu będą przyjmowane przez MSWiA jeszcze do 31 lipca. W oparciu o nie, do15 września 2011 zostanie przedstawiony do uzgodnień projekt zmian w rozporządzeniu. Ministerstwo chce, aby nowe jednolite rzeczowe wykazy akt obowiązywały od 1 stycznia 2012 i były znane samorządom co najmniej dwa miesiące wcześniej.

 

Celem obowiązującego od stycznia 2011 r. rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych było umożliwienie tworzenia akt spraw w postaci elektronicznej i zastąpienie nimi tradycyjnych teczek aktowych.

 


 

Formularze wraz z instrukcją wypełniania są dostępne na stronie >>proszę kliknąc tutaj<<