Konwent Marszałków Województw RP postuluje zmianę ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Członkowie Konwentu 14 maja br. przyjęli w tej sprawie stanowisko, w którym podkrelślają, że w akcie wykonawczym do ustawy o pracownikach samorządowych w sposób niekompletny uregulowano zasady i warunki przyznawania dodatku specjalnego, gdyż ujmuje ono unormowania w stosunku do marszałka województwa, natomiast nie precyzuje takich zasad dla wicemarszałków województwa, członków zarządu województwa oraz skarbnika województwa. W myśl art. 39 wskazanej ustawy dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zasady wynagradzania określają regulaminy wynagradzania. Natomiast pracownicy z wyboru i powołania nie są objęci regulacjami tego dokumentu.

Zdaniem marszałków, powyższa sytuacja stwarza realne trudności w zakresie kształtowania wynagrodzenia tej grupy pracowników, gdyż mimo ustawowego prawa do przyznania dodatku specjalnego, brak w rozporządzeniu podstaw prawnych określających zasady jego ustalania.

Natomiast, według opinii marsząłków, dodatki specjalne dla szefów samorządów (wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i marszałków) pozostałyby na obecnym poziomie.