Odpowiedź – W jednostkach samorządowych dodatek stażowy wypłacany jest w czasie niezdolności do pracy także spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, gdyż nie jest on wliczany do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

 

Uzasadnienie –  Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi samorządowemu za dni, za które otrzymuje on wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego (§ 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych; dalej: rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych). Przepis ten oznacza, że pracownik samorządowy ma wypłacany dodatek stażowy również za czas nieobecności w pracy z powodu choroby.
Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia uzyskanego u płatnika składek w okresie nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, w trakcie którego powstała niezdolność do pracy (art. 36 ust. 1 i 4 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; dalej: u.s.p.u.s.).
Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku (art. 41 ust. 1 u.s.p.u.s.). Oznacza to, że jeśli dany składnik wynagrodzenia jest wypłacany pracownikowi również w czasie choroby, to nie uwzględnia się go w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego.
Jeżeli zatem przepisy płacowe dla pracowników samorządowych przewidują zachowanie prawa do dodatku stażowego także za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego, to dodatku tego nie wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.
Zasiłek chorobowy jest jednym ze świadczeń przysługujących pracownikowi, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy (art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych; dalej: u.u.s.w.p).
Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego pracownikom stosuje się zasady określone w rozdziale 8 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego (art. 9 ust. 3 u.u.s.w.p.).
Stanowisko takie potwierdza także wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 czerwca 2008 r. (sygn. akt SK 16/06), w którym sąd uznał, że gdy pracownik otrzymuje premię, od której jednostka płaci składki na ubezpieczenia społeczne, powinna ona zostać uwzględniona w podstawie obliczenia zasiłku chorobowego przysługującego podczas zwolnienia lekarskiego – pod warunkiem jednak, że taka premia nie była faktycznie wypłacana w czasie choroby pracownika. Analogicznie należy to interpretować w przedstawionej sytuacji – skoro dodatek stażowy nie jest z mocy prawa wliczany do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, to powinien być wypłacany przez pracodawcę za czas choroby odrębnie od zasiłku.

 

 


Autor: Dariusz Dwojewski

 

Podstawy prawne:

  • Ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (j.t. Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. nr 138, poz. 808)
  • Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 149, poz. 887)
  •  Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. nr 50, poz. 398; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 144, poz. 858) 

 

Gazeta Samorządu i Administracji >>zamów prenumeratę<<