Zgodnie z przepisami stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych odbywa się poprzez udział w seminariach, szkoleniach lub kursach specjalistycznych dotyczących gospodarowania nieruchomościami i rynku nieruchomości (dotyczących posiadanych uprawnień i licencji zawodowych). Seminarium nie może trwać krócej niż cztery godziny edukacyjne, szkolenie nie krócej niż osiem godzin, a kurs specjalistyczny minimum 15 godzin.

Po ukończeniu szkolenia zainteresowany otrzymuje zaświadczenie potwierdzające jego odbycie (wzór określa załącznik do rozporządzenia). Jednocześnie przepisy zobowiązują organizatora szkolenia, w szczególności organizację zawodową, do prowadzenia rejestru wydanych zaświadczeń, które muszą być przesłane drogą elektroniczną do Ministerstwa Infrastruktury (w ciągu 14 dni od ich wydania).

Zaświadczenie o szkoleniu trzeba przechowywać przez trzy lata (licząc od początku roku następującego po roku, w którym zorganizowano kształcenie) – pisze dziennik.