Głównym celem programu jest zredukowanie poziomu agresji i patologii wśród młodego pokolenia. Cel ten realizowany będzie m.in. poprzez: organizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, stworzenie możliwości udziału dzieci i młodzieży w różnych formach aktywności fizycznej oraz rozszerzenie oferty w zakresie kultury fizycznej.

Sygnatariuszami listu byli także wojewoda dolnośląski, komendant wojewódzki policji oraz przedstawiciele parlamentu. Wszyscy zadeklarowali gotowość do wspólnych działań w celu pozyskania środków finansowych umożliwiających realizację programu. Marszałek Marek Łapiński objął patronat honorowy nad programem.

Współpraca w ramach programu ma na celu przede wszystkim aktywizację organów administracji publicznej, samorządu terytorialnego i innych instytucji, podniesienie poziomu sprawności fizycznej oraz poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży, a także promocję pozytywnych zachowań w sporcie. Realizacja projektu przebiegać będzie z wykorzystaniem środków unijnych oraz z budżetu państwa i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Fot. www.umwd.dolnyslask.pl