Niniejszy nabór odbywa się w trybie systemowym ze względu na fakt, iż wszystkie zadania powinny być realizowane na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. 2001 nr 72, poz. 747 ) oraz innych aktów o randze ustawowej i rozporządzeń.A.

Do składania propozycji projektów uprawnieni są: jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego.B. Propozycje projektów mogą być składane dla następujących rodzajów projektów:a) Rozwiązań kompleksowych:jednocześnie budowy i modernizacji infrastruktury wodnej i ściekowej np.: budowa i/lub modernizacja sieci wodociągowe i kanalizacyjnej ujętej w KPOŚK w aglomeracjach od 2 tys. do 15 tys. RLM (tj. kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oczyszczalni ścieków i innych urządzeń wodno-ściekowych zmniejszających negatywne oddziaływanie zanieczyszczeń na środowisko, w tym gospodarcze wykorzystanie odpadów i osadów pościekowych w oczyszczalniach ścieków).b) Uzupełnienia istniejącej infrastruktury:- budowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej (ujętej w KPOŚK w aglomeracjach od 2 tys. do 15 tys. RLM) – jako uzupełnienie istniejącej sieci wodociągowej,- budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na obszarach wiejskich – jako uzupełnienieistniejącej sieci wodociągowej.c) budowy i/lub modernizacji infrastruktury związanej z poprawą jakości wody oraz budowy i/lub modernizacji sieci wodociągowej na obszarach wiejskich. d) poprawy jakości wody na obszarach miejskich nie spełniających wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej 98/83/WE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.e) energetycznego wykorzystania odpadów i osadów pościekowych w oczyszczalniach ścieków,W ramach przykładowych rodzajów projektów istnieje możliwość realizacji przedsięwzięć z zakresu badania i monitoringu jakości wód i ścieków. C. Okres realizacji projektu: – Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. do wydatków kwalifikowanych zaliczyć można wydatki poniesione od dnia 01.01.2007r. – Zakończenie finansowe realizacji projektu musi zostać dokonane najpóźniej do dnia 30.11.2011r. (należy przez to rozumieć datę poniesienia ostatniego wydatku w projekcie czyli dokonanie przez Beneficjenta zapłaty na podstawie ostatniej faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej, dotyczącej wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu).Beneficjent składa ostatni wniosek o płatność w terminie do 30 dni od dnia zakończenia finansowego realizacji projektu, nie później niż do 30.12.2011 r.D. Alokacja środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanego zaproszenia wynosi 55 858 307 Euro tj. 187 114 157 zł (wg kursu 1 Euro = 3,3498 Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. 28.08.2008r.).

Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie wyboru projektów przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.E. Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 85%F. Minimalna całkowita kwota wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 4 mln PLN:(z wyłączeniem projektów dotyczących wyłącznie stacji uzdatniania wody, infrastruktury związanej z poprawą jakości wody oraz budowy i/lub modernizacji sieci wodociągowej na obszarach wiejskich i projektów z zakresu badań i monitoringu jakości wód i ścieków).G. Propozycje projektów należy zgłaszać w terminie od 29.09.2008r do 03.11.2008r za pośrednictwem aplikacji internetowej pod nazwą – Baza Projektów Systemowych, która jest dostępna pod adresem www.rpo.dolnyslask.pl/bps.Zgłoszenia należy dokonać zgodnie z Instrukcją Obsługi Bazy Projektów Systemowych, która jest dostępna pod adresem www.forum-ekonomiczne.pl

Więcej informacji dotyczących warunków składania projektów znajdziecie Państwo TUTAJ>>>