Pierwsza samorządowa licencja na przewozy regionalne to kolejny krok na drodze do uruchomienia w tym roku przewozów organizowanych przez samorząd, co potwierdza słuszność przyjętego i konsekwentnie realizowanego przez zarząd programu dotyczącego kolei na Dolnym Śląsku – powiedział marszałek Łapiński rozpoczynając konferencję. Podkreślił, że pokazuje to także korzyści z powołania i funkcjonowania Kolei Dolnośląskich. Działalność spółki łamie monopol PKP i pozwoli na zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów pasażerskich, polepszy jakość przewozu i wpłynie na obniżenie cen biletów – dodał marszałek. Z okazji otrzymania licencji marszałek pogratulował prezesowi KD SA Tomaszowi Strapagielowi.

W podziękowaniu za gratulacje prezes Strapagiel stwierdził, że ważne dla działalności kolei samorządowych jest podejście Zarządu Województwa Dolnośląskiego do sprawy przewozów pasażerskich oraz zaangażowanie zarządu w konsekwentną realizację programu dotyczącego kolei. Wręczył również uroczyście na ręce marszałka kopię licencji, jaką otrzymał z Urzędu Transportu Kolejowego. Następnie przedstawił w paru słowach historię KD SA i przebieg procesu uzyskiwania licencji.

Aktualnie Koleje Dolnośląskie prowadzą nabór pracowników, a także szkolą już tych przyjętych, m.in. maszynistów, którzy obywają praktyczne szkolenia na doświadczalnej trasie w Żmigrodzie. Kolejnym krokiem, niezbędnym do uruchomienia przewozów, jest uzyskanie certyfikatu bezpieczeństwa, do którego dojdzie pod koniec października. Dzięki temu pierwsze połączenia samorządowe będą uruchomione od 14 grudnia na trasach Legnica-Międzylesie i Kłodzko-Wałbrzych.

Marszałek zapowiedział, że zarząd złoży na następną sesję sejmiku wniosek o dokapitalizowanie spółki KD kwotą ok. 6 mln zł. Przypomniał również ustalenia w sprawie połączeń przeznaczonych do Kudowej Zdroju i Szklarskiej Poręby, które w planach PKP były przeznaczone do likwidacji. W wyniku porozumień wynegocjowanych w trakcie wizyty marszałka Marka Łapińskiego i członka zarządu Zbigniewa Szczygła w Warszawie, PKP wycofały się z planowanej likwidacji tych połączeń, a samorząd zobowiązał się do wsparcia starań PLK o pozyskanie środków z funduszy europejskich na ich remonty. Marszałek przedstawił także inne ustalenia, dzięki którym nastąpi poprawa infrastruktury kolejowej na Dolnym Śląsku. PLK za 40 mln zł wyremontuje linię Wrocław-Jelenia Góra ze środków Funduszu Kolejowego. Samorząd województwa natomiast przeprowadzi prace na trasie Jelenia Góra-Szklarska Poręba, przeznaczając na to ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 20 mln zł, a na jej ciąg dalszy Szklarska Poręba-Harrahov środki z Europejskiej Współpracy Terytorialnej. PLK przeznaczy również 20 mln na rewitalizację linii kolejowej Wrocław-Kobierzyce-Świdnica, stąd zarząd mógł przystąpić już do działań mających na celu uruchomienie tej linii dla przewozów pasażerskich. Trwają ostatnie ustalenia z PLK w sprawie planowanego uruchomienia i utrzymania kursowania 6 par pociągów relacji Wrocław-Świdnica. Pociągi tę trasę będą pokonywać w czasie 60-80 minut. Marszałek poinformował, że wobec takich ustaleń zarząd nie podjął jeszcze decyzji dotyczącej wycofania się z przejęcia linii do Świdnicy, ale wszystko wskazuje na to, że korzystniejszym rozwiązaniem będzie porozumienie się z PLK.

Ważne dla zarządu jest także wykorzystanie potencjału turystycznego Dolnego Śląska i sąsiedztwa z Republiką Czeską. Wraz z Hetmanami z Czech uzgadniany jest plan uruchomienia regularnych połączeń między stolicą województwa, a stolicami czeskich krajów: Hradec-Kralovego, Libereckiego i Pardubickiego. Z tym ostatnim podpisana już została notatka w sprawie uruchomienia połączenia relacji Livkov-Międzylesie. Z kolei w zeszłym tygodniu zarząd wynegocjował z PKP przedłużenie na cały wrzesień wakacyjnego, weekendowego połączenia Lwówek-Trutnov, które miało kursować tylko do końca sierpnia. Zarząd planuje we współpracy z czeskim przewoźnikiem Diamond całoroczne utrzymanie tego połączenia od stycznia przyszłego roku.

Zarząd województwa w swoich planach wobec transportu kolejowego nie poprzestaje na wykorzystaniu kolei tylko do przewozów pasażerskich. Obecnie trwają zaawansowane prace Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego nad strategią wywozu kruszyw z Dolnego Śląska. Toczą się na ten temat rozmowy z Ministrem Infrastruktury i Członkiem Zarządu PLK Zbigniewem Zarychtą.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego, jako pierwszy region w Polsce, przekazał dworce kolejowe w Stroniu Śląskim i Świdnicy oraz wzdłuż linii Wrocław-Trzebnica gminom. W tym tygodniu DSDiK dokonała wyboru najlepszej oferty w przetargu na wyłonienie wykonawcy rewitalizacji linii Wrocław-Trzebnica. Na konferencji dyrektor DSDiK Leszek Loch przedstawił informację o zakresie przetargu na rewitalizację tej linii, a także o wynikach wyboru i dalszych etapach postępowania (szczegółowe informacje na stronie www.dsdik.wroc.pl).

Jednym z tematów konferencji było także przedstawienie informacji o stanie budowy obwodnicy Bielany-Łany-Długołęka. Aktualnie trwają prace zmierzające do przygotowania inwestycji do realizacji, związane m.in. z uzyskaniem dokumentacji technicznej oraz przejęciem gruntów. Wśród tych prac dyrektor Loch wymienił m.in. uruchomienie procedury przetargowej na aktualizację dokumentacji technicznej sporządzonej w 2005 roku dla I etapu drogi, zakończenie dokumentacji dla IV etapu (poza zadaniem 5), uzyskanie pozwolenia na budowę dla zadania 3 i 4 oraz zadania 1 etapu III (dla którego 28 sierpnia została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi), złożenie wniosku o uzyskanie decyzji lokalizacyjnej drogi dla zadania 5 etapu IV oraz zakończenie prac związanych z poszukiwaniem alternatywnego przebiegu II etapu. Wciąż trwają negocjacje z Ministerstwem Infrastruktury w sprawie porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji połączenia drogowego Bielany-Łany-Długołęka, jak również prace nad ustaleniem finansowania tej inwestycji i sposobów pozyskania środków zewnętrzych. Jak poinformował marszałek wszystkie te wysiłki są konieczne, ponieważ koszt budowy obwodnicy przekracza możliwości finansowe samorządu województwa.

Na koniec konferencji marszałek Marek Łapiński podsumował przedstawione fakty. Jak widać, zarząd konsekwentnie realizuje założenia swojej polityki transportowej. Wkładamy w to wiele wysiłku, ale dzięki temu są realne sukcesy i osiągnięcia. Cieszę się, że mimo różnych obiektywnych przeszkód, całkowicie niezależnych od nas, widać w ciągu ostatnich sześci miesięcy rzeczywiste przyspieszenie działań w obszarze transportu publicznego – podsumował marszałek.

fot: www.umwd.dolnyslask.pl na zdjęciu: Prezes T. Strapagiel wręcza kopię licencji marszałkowi M. Łapińskiemu