Kandydatami mogą być podmioty należące do następujących kategorii:

– samorządowe instytucje kultury (biblioteki, domy kultury, instytucje kulturalne, muzea, świetlice wiejskie, szkoły itp.);

– organizacje pozarządowe lub grupy obywateli, niezależnie od ich statusu prawnego;

– osoby indywidualne,

za szczególne przedsięwzięcia o charakterze kulturowym i kulturotwórczym, które w wybitny sposób przyczyniły się do wzmocnienia więzi i tradycji lokalnych oraz aktywizacji społeczności lokalnej zrealizowane w latach 2006-2009.

Zgłoszenie kandydatów składa się z formularza Dorocznej Nagrody, wypełnionego i podpisanego przez uprawniony do tego podmiot (wersja wydrukowana i elektroniczna na CD), listu rekomendacyjnego oraz (fakultatywnie) załączników, dokumentujących informacje zawarte w formularzu.
Szczegółowe informacje: www.frdl.org.pl