Jak podaje „Gazeta Prawna” Sejm przyjął nowelizację ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Przesłanką skutecznego doręczenia stronie pism w postępowaniu przed sądami administracyjnymi będzie dwukrotne zawiadomienie adresata o przesyłce oraz upływ 14-dniowego terminu przechowywania pisma na poczcie lub w urzędzie gminy.

Jeśli listonosz nie będzie mógł doręczyć pisma bezpośrednio adresatowi, ani poprzez przekazanie go dorosłemu domownikowi, administracji domu lub dozorcy, pismo trafi na 14 dni do placówki pocztowej lub urzędu gminy.


Obowiązkowe będzie pozostawienie w skrzynce zawiadomienia o możliwości odbioru pisma na poczcie lub w urzędzie w ciągu siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia. Gdy nie będzie skrzynki, zawiadomienie zostawione będzie na drzwiach mieszkania adresata lub na drzwiach biura, w którym adresat wykonuje swe czynności zawodowe.

Jeśli pismo nie zostanie odebrane w tym terminie, obowiązkowe będzie powtórne awizowanie z zawiadomieniem o możliwości odbioru listu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia pierwszego zawiadomienia o pozostawieniu pisma na poczcie albo w urzędzie gminy.

Jeśli mimo to po pismo nikt się nie zgłosi, doręczenie będzie uważać się za dokonane z upływem 14-dniowego terminu przechowywania pisma na poczcie lub urzędzie gminy.