Przewodniczący Komisji, José Manuel Barroso powiedział: „Przedstawiamy dziś ambitny harmonogram prac na 2009 r. Będziemy dążyć do konsolidacji wyników, jakie osiągnęliśmy w ciągu ostatnich czterech lat, koncentrując się na przynoszeniu konkretnych korzyści obywatelom i przedsiębiorstwom europejskim. Komisja określi priorytety swoich działań, aby podjąć odpowiednie kroki w dobie kryzysu finansowego i zająć się problemami, jakie leżą na sercu naszym obywatelom, a mianowicie kwestiami zmian klimatycznych, migracji i rozwoju, dzięki czemu Europa będzie nadal miała wpływ na skutki globalizacji.”

Program prac na 2009 r. dotyczy różnego rodzaju wyzwań: po pierwsze, jest to rok specyficzny – w maju odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego, a obecna Komisja zakończy swoją kadencję. W ostatnim okresie działalności skupi się więc ona na wdrażaniu uprzednio nakreślonej wizji w dziedzinach takich jak energia, zmiany klimatyczne, migracja i polityka społeczna. Równocześnie Komisja odgrywa pierwszoplanową rolę w działaniach na rzecz zażegnania kryzysu finansowego i przezwyciężenia recesji gospodarczej. W rezultacie powstał konkretny i wyważony program prac, obejmujący 12 inicjatyw strategicznych, 37 inicjatyw priorytetowych oraz 33 propozycje uproszczeń i wycofanie 20 wniosków.

Priorytetowe działania koncentrują się na czterech następujących dziedzinach:

 • wzrost gospodarczy i zatrudnienie – w tej dziedzinie Komisja skupi się na reformie gospodarczej i konkretnych środkach mających na celu odbudowę zaufania, aby pomóc Europie zażegnać kryzys gospodarczy i finansowy poprzez działania w ramach odnowionej strategii lizbońskiej oraz przedstawionego w zeszłym tygodniu planu ratunkowego. Przedstawione zostaną wnioski legislacyjne dotyczące rynków finansowych i nadzoru finansowego, obejmujące wnioski grupy ekspertów, której przewodniczy Jacques de Larosière.
 • zmiany klimatyczne i zrównoważony rozwój w Europie – w tej dziedzinie głównym wyzwaniem będzie osiągnięcie porozumienia na szczycie w Kopenhadze. Aby Unia mogła odegrać przywódczą rolę niezbędne jest osiągnięcie porozumienia w sprawie pakietu działań w obszarze energii i zmian klimatu. Wypracowanie takiego porozumienia w grudniu tego roku pozwoliłoby w 2009 r. skoncentrować się na jego wdrażaniu.
  wiele z proponowanych środków to kontynuacja działań Komisji skierowanych bezpośrednio do obywateli. Zaliczyć do nich można specyficzne działania mające wspierać obywateli jako konsumentów oraz główne nowe kierunki polityki w dziedzinie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Szczególny nacisk zostanie położony na walkę z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością.

 • na arenie międzynarodowej Komisja stanie w obliczu różnorodnych wyzwań – od wsparcia odbudowy Gruzji po wysiłki reformatorskie w celu dostosowania stosunków transatlantyckich do nowej administracji. Rozszerzenie, stosunki sąsiedzkie i handel międzynarodowy pozostaną priorytetowymi celami.

  Głównym wydarzeniem w 2009 r. będzie prezentacja przeglądu budżetu – ważny wkład w dyskusję na temat kształtu przyszłych priorytetowych celów Unii Europejskiej i sposobu ich finansowania. Będzie to najważniejsza rzecz, jaką pozostawi po sobie obecna Komisja.

  W 2009 r. priorytetowym celem legislacyjnej działalności Komisji pozostanie propagowanie prostszego i skuteczniejszego otoczenia regulacyjnego, pozbawionego niepotrzebnych obciążeń administracyjnych. W programie określono konkretne działania w zakresie uproszczenia w różnorodnych dziedzinach – od rolnictwa po ochronę środowiska i od księgowości po transport, jak również w zakresie wycofywania wniosków oczekujących na przyjęcie.

  Rok 2009 będzie pierwszym rokiem, w którym na mocy wspólnej deklaracji w sprawie partnerskiego procesu komunikowania na temat Europy Rada Ministrów, Parlament Europejski i Komisja będą ustalać międzyinstytucjonalne priorytety w zakresie komunikowania.

  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo TUTAJ >>>