Ustawa o pracownikach samorządowych przewiduje, że nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze, jest otwarty i konkurencyjny. Dotyczy to pracowników mianowanych w gminie (na stanowiskach określonych w jej statucie, mianowanie występuje tylko w samorządzie gminy) oraz zatrudnionych na umowę o pracę (z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługowych). Zasady te nie obejmują jednak posad zastępców wójtów, burmistrzów i prezydentów ani sekretarzy oraz skarbników zatrudnianych na podstawie powołania.

Otwartość naboru oznacza, że informacje o wolnym etacie są ujawniane i upowszechniane, co umożliwia staranie się o niego wszystkim zainteresowanym. Nabór organizują kierownicy jednostek. Rekrutację kandydatów na wolne stanowiska kierowników jednostek samorządu (jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, biur) przeprowadzają odpowiednio marszałek województwa, starosta, wójt (burmistrz, prezydent miasta) albo przewodniczący zarządu związku samorządowego.

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na to stanowisko zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w jednostce. Po upływie terminu na złożenie dokumentów w BIP zamieszczana jest lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. Informację o wyniku rekrutacji upowszechnia się w ciągu 14 dni od zatrudnienia wybranego kandydata albo – jeśli nie zatrudniono nikogo – zakończenia procedury. Upowszechnienie polega na podaniu jej w BIP i na tablicy informacyjnej w urzędzie, przez co najmniej trzy miesiące – czytamy w dzienniku.