W przeciwieństwie do banków komercyjnych Europejski Bank Inwestycyjny jest instytucją o charakterze niezarobkowym. Innymi słowy, jego celem nie jest maksymalizacja zysków. Nie udziela zatem kredytów po to, żeby zarabiać na opłatach, prowizjach i odsetkach, w związku z czym ich wysokość w porównaniu z ofertą banków komercyjnych może być konkurencyjna.

Z drugiej strony udziałowcami (właścicielami) banku są państwa członkowskie UE. W praktyce oznacza to, że EBI ma najwyższy tzw. rating kredytowy (AAA) na rynkach pieniężnych, a tym samym może pozyskiwać fundusze na najlepszych warunkach. To z kolei znowu przekłada się na to, że środki te stosunkowo tanio może pożyczać w dalszej kolejności kredytobiorcom. Wszystko to sprawia, że każdy samorząd, który zamierza zaciągnąć kredyt, powinien wziąć pod uwagę ofertę tej unijnej instytucji.

O kredyt z EBI mogą się ubiegać właściwie dowolne podmioty. W szczególności mogą to być gminy, ich związki, powiaty, a także województwa. Do tego można dodać wszystkie podmioty zależne od samorządów lub takie, w których te mają swoje udziały.

Ubiegając się o kredyt z EBI, należy dokonać rozróżnienia na tzw. duże i małe projekty. Kwotą graniczną jest wartość inwestycji, która wynosi 25 mln euro. Jeżeli przekracza ona taką kwotę, to co do zasady o kredyt należy się starać bezpośrednio w EBI. Natomiast przy mniejszych projektach bank ten współpracuje z krajowymi instytucjami pośredniczącymi. W przypadku Polski jest to Bank Gospodarstwa Krajowego. Jakie zatem warunki trzeba spełnić, żeby móc się ubiegać o kredyt z instytucji pośredniczącej?

Minimalny i maksymalny koszt projektu musi się mieścić w granicach 40 tys. – 25 mln euro. Ponieważ EBI finansuje nie więcej niż 50 proc. kosztów inwestycji, kwota kredytu nie może przekroczyć 12,5 mln euro (należy pamiętać, że kredyt jest w tym wypadku udzielany w złotych). Okres kredytowania to minimum cztery lata, a przy najdłuższym terminie spłaty wynosi 15 lat. Możliwe jest przy tym wynegocjowanie karencji w spłacie kapitału, który może wynieść nawet pięć lat. Oprocentowanie takiego kredytu jest zmienne i obejmuje stawkę bazową ustalaną co trzy miesiące przez EBI oraz stałą marżę pobieraną przez BGK (bank pobiera również prowizję za udzielenie kredytu).