Zgłoszenia przyjmują urzędy marszałkowskie, które określą terminy nadsyłania wniosków konkursowych. Projekty wybrane przez urzędy powinny zostać przesłane do Ministerstwa Gospodarki najpóźniej do 31 października 2008 r.

Celem konkursu „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości” jest wyróżnienie najciekawszych inicjatyw i projektów promujących przedsiębiorczość, prezentacja i popularyzacja dobrych praktyk w tej sferze, zwiększenie świadomości społecznej o znaczeniu przedsiębiorczości, a także inspiracja lokalnych władz i organizacji przedsiębiorców.

„Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości” będą przyznawane w 5 kategoriach:

 • promocja przedsiębiorczości: wyróżnienie działalności na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym, podjętych w celu wspierania postaw i kultury przedsiębiorczości;
 • ograniczanie biurokracji: wyróżnienie projektów lokalnych, regionalnych lub krajowych, mających na celu uproszczenie prawodawstwa i procedur administracyjnych dotyczących prowadzenia firmy, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw;
 • rozwój przedsiębiorstw: wyróżnienie przykładów innowacyjnej polityki na poziomie lokalnym lub regionalnym, promującej przedsiębiorstwa, ułatwiającej dostęp do rynku i przyciągającej inwestycje;
 • inwestycje w kompetencje: wyróżnienie inicjatyw lokalnych i regionalnych, mających na celu podniesienie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, kwalifikacji zawodowych, technicznych oraz w zakresie zarządzania;
 • przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne: wyróżnienie działań lokalnych i regionalnych promujących społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw i praktyki zrównoważonego rozwoju w biznesie.
 • Zgłoszenia do „Europejskich Nagród Przedsiębiorczości” będą oceniane pod względem oryginalności i wykonalności, ich wpływu na lokalną gospodarkę, poprawy relacji pomiędzy lokalnymi partnerami, uniwersalności i możliwości zastosowania danego rozwiązania w innych regionach Europy.

  Jury europejskie przyzna także Nagrodę Główną za najbardziej kreatywną i inspirującą inicjatywę promocji przedsiębiorczości w Europie.

  Konkurs „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości”(ENP) – 2008 został ogłoszony przez Komisję Europejską już po raz trzeci. Wzbudził duże zainteresowanie w krajach członkowskich UE, a także w Islandii, Norwegii i Turcji.

  W 2007 r. nominację do europejskiej fazy Konkursu uzyskały dwa polskie projekty, zrealizowane przez Gminę Lesznowola oraz Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Opisy projektów nagrodzonych przez europejskie jury oraz inne informacje znajdują się na stronie Komisji Europejskiej: www.european-enterprise-awards.org

  Więcej informacji na temat konkursu na stronie www.mg.gov.pl/enp