Termin zgłoszenie wniosku na etapie regionalnym Konkursu określą urzędy marszałkowskie. Wybrane w województwach projekty powinny zostać przesłane do krajowego etapu konkursu najpóźniej do 6 listopada br.Zgłoszenia do ENP będą oceniane m.in. pod względem wpływu na lokalną gospodarkę, oryginalności i wykonalności oraz możliwości zastosowania go w innych regionach kraju i Europy.

„Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości” w 2009/10 r. będą przyznane w 5 kategoriach, które nieco różnią się od ubiegłorocznych:

1Promowanie ducha przedsiębiorczości (Promoting the entrepreneurial spirit): za inicjatywy i działania promujące przedsiębiorczy sposób myślenia oraz kulturę kreatywności, innowacyjności i gotowości na ryzyko;
Rozwój umiejętności (Investing in skills): za działania na rzecz doskonalenia umiejętności przedsiębiorczych, zawodowych, technicznych i menadżerskich, m.in. promowanie umiejętności technicznych niezbędnych rzemieślnikom, nauki języków, obsługi komputera;

3Rozwój środowiska biznesowego (Improving the business environment): za innowacyjną politykę w zakresie promocji przedsiębiorczości, e-biznesu, ułatwienia procedur administracyjnych dla firm, dostępu do rynku zamówień publicznych, ograniczanie biurokracji;

4Wspieranie internacjonalizacji biznesu (Supporting the internationalisation of business): za działania zachęcające firmy, a zwłaszcza MŚP, do szerszego korzystania z możliwości oferowanych przez rynki wspólnotowe i pozawspólnotowe, projekty na rzecz nawiązywania, utrzymywania i zacieśniania międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw, narzędzia ułatwiające wymianę informacji lub nawiązywanie kontaktów, usługi doradcze lub projekty ułatwiające MŚP ekspansję zagraniczną;

5Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne (Responsible and inclusive entrepreneurship): wyróżnienie działań lokalnych i regionalnych promujących społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw i praktyki zrównoważonego rozwoju w biznesie. Nagroda dotyczy również działań promujących przedsiębiorczość wśród grup o trudniejszej sytuacji, takich jak bezrobotni, niepełnosprawni, lub mniejszości etniczne.

Na wniosek najmniejszych państw UE przyjęto, iż do nagród będą mogły pretendować także niektóre projekty ogólnokrajowe, ale jedynie w wymienionych wyżej kategoriach 1 i 2.

Jak co roku, jury europejskie przyzna także Nagrodę Główną za najbardziej kreatywną i inspirującą inicjatywę wspierania i promocji przedsiębiorczości w Europie.

Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Gospodarki