Nagrodą dla laureatów jest m.in. uczestnictwo w wyjeździe studyjnym do Norwegii.
W spotkaniu wzięło udział 130 reprezentantów miast, gmin i powiatów z całej Polski. Gościem był ambasador Królestwa Norwegii, Knut Hauge, który, razem z Markiem Ziółkowskim, wicemarszałkiem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, objął honorowy patronat nad konkursem.

Do konkursu zgłoszono 46 praktyk w trzech dziedzinach: gospodarka komunalna, transport, komunalna gospodarka mieszkaniowa. Ocenie poddano 23 wnioski (z 14 miast) w kategorii wielkościowej miasta na prawach powiatu, 4 zgłoszenia w kategorii powiaty ziemski (z 4 powiatów), 15 (z 14 miast) w kategorii miasta małe i średnie oraz 4 (z 4 gmin wiejskich) w kategorii gminy wiejskie. Wyłoniono 17 finalistów, z których wybrano 12 laureatów.

Konkurs jest jednym z elementów programu „Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczania usług publicznych 2007-2011”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, który jest realizowany przez Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP i Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych.
Dzięki organizowanemu cykliczne konkursowi są wyłaniane przykłady dobrych praktyk – innowacyjnych i skutecznych działań podejmowanych przez samorządy. Przedsięwzięcia realizowane przez finalistów i laureatów konkursów znajdują się w systematycznie uzupełnianej bazie danych najlepszych praktyk z dziedziny zarządzania w samorządzie, która jest dostępna na stronach internetowych programu www.jst.org.pl i stronach organizacji samorządowych.

MIASTA NA PRAWACH POWIATU

Transport
Laureat
I miejsce
RYBNIK
„E-Bilet w ramach Elektronicznej Karty Miejskiej” – za systemowe podejście do publicznego transportu pasażerskiego w mieście

Laureat
I miejsce
ELBLĄG
„Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego instrumentem nowoczesnego zarządzania kształtującego politykę dobrych praktyk w bezpieczeństwie ruchu drogowego i wprowadzania zmian w infrastrukturze drogowej” –
za zarządzanie drogami prowadzone w sposób komplementarny, odpowiadający wymogom systemowego traktowania miejskiej infrastruktury drogowej

Gospodarka komunalna
Laureat
I miejsce
ELBLĄG
„Dostosowanie jakości wody pitnej do norm UE” – za wzorcowy w warunkach krajowych nowoczesny system zarządzania zaopatrzeniem w wodę, przy zastosowaniu rzadko spotykanej w kraju kompleksowości rozwiązań

Laureat
I miejsce
GDAŃSK
„Powierzenie właścicielskiej spółce majątkowej gminy ogółu zadań związanych z zarządzaniem, a eksploatacji – podmiotowi prywatnemu” – za optymalne wykonywanie funkcji właścicielskich w sektorze wodno-ściekowym, łączące wciąż rzadkie zaangażowanie kapitału prywatnego ze sprawnym zarządzaniem publicznym

Komunalna gospodarka mieszkaniowa
Laureat
I miejsce
GDAŃSK
„Kompleksowa obsługa w zakresie zamiany mieszkań” – za wysoce skuteczny i replikowany element racjonalnej gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy

Laureat
I miejsce
SOPOT
„Program rewitalizacji zabytkowego centrum” – za zintegrowany z innymi obszarami i narzędziami zarządzania program, realizowany dwutorowo, tj. poprzez modernizację istniejącej zabudowy mieszkaniowej przy udziale programów pomocowych dla wspólnot mieszkaniowych, a także poprzez kompleksowe zagospodarowanie wytypowanych kwartałów miasta z udziałem inwestora zewnętrznego

MIASTA MAŁE I ŚREDNIE
Transport
Laureat
I miejsce
SZCZECINEK
„Rozwój transportu miejskiego i turystyki w Szczecinku w latach 2006-2012. Wdrożenie żeglugi wodnej jako uzupełnienie oferty przewozowej w komunikacji miejskiej” –
za nowatorskie cechy w kształtowaniu efektywnie zorganizowanego systemu transportu miejskiego, polegającego na integracji i uzupełnieniu transportu lądowego – autobusowego, transportem wodnym – interesujące połączenie „klasycznych” funkcji transportu pasażerskiego z elementami rekreacji i ochrony środowiska naturalnego w mieście

Gospodarka komunalna

Laureat
I miejsce
OŁAWA

„Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi «EKOGOK»” –
za realizacje długoletniego projektu „Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi «EKOGOK»”, charakteryzującą się współpracą i zaangażowaniem wielu podmiotów w ochronę środowiska

Finalista
II miejsce
PUSZCZYKOWO
„Czyste Puszczykowo”

Finalista
III miejsce
BŁAŻOWA
„Powszechny system gospodarki odpadami i surowcami wtórnymi”

Komunalna gospodarka mieszkaniowa

Laureat
I miejsce
BYTÓW
„Prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego, fundacja «Nowa Wspólnota»” –
za podjęte działania, które doprowadziły do sprzedaży 96% mieszkań komunalnych, oraz – co było łatwiejsze w ówczesnym porządku prawnym – do uruchomienia na dużą skalę działalności remontowej zdekapitalizowanego zasobu przez wspólnoty mieszkańców (ze 141 wspólnot, które skorzystały ze wsparcia finansowego, aż 93 wyremontowały elewacje budynków, co w efekcie poprawiło estetykę miasta i podniosło jego atrakcyjność turystyczną)

Finalista
II miejsce
MUROWANA GOŚLINA

„Wieloletnie zarządzanie oraz realizacja inwestycji budowlanych w komunalnym zasobie lokalowym gminy”

POWIATY ZIEMSKIE

Gospodarka komunalna

Laureat
I miejsce
POWIAT POZNAŃSKI
„AZBEST – Produkt NON GRATA” –
za stworzenie kompleksowego i skutecznego systemu dofinansowania kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest

Transport
Laureat
I miejsce
POWIAT OSTROWSKI
„Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Partnerstwo samorządowo–rządowe” –
za nawiązanie partnerstwa samorządowo–rządowego w przedmiocie inwestycji krajowej istotnej dla lokalnej wspólnoty samorządowej

Finalista
II miejsce
POWIAT KOŚCIAŃSKI

„Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w latach 2004–2013”

GMINY WIEJSKIE

Gospodarka komunalna

Laureat
I miejsce
POPIELÓW
„Wdrożenie kompleksowego systemu usług z zakresu gospodarki odpadami, świadczonych na rzecz mieszkańców Gminy Popielów” –
za umiejętność skutecznego wykorzystania do realizacji zadań publicznych uwarunkowań lokalnych oraz sprawne pełnienie roli lokalnego regulatora rynku odpadów komunalnych

Finalista
II miejsce
MORAWICA
„Współpraca międzygminna na rzecz upowszechnienia selektywnej zbiórki odpadów”

Joanna Proniewicz
kierownik Zespołu ds. informacji i PR
rzecznik prasowy ZMP
Związek Miast Polskich