Projekt uproszczonych formalności elektronicznej obsługi transgranicznej o nazwie „Simple Procedures Online for Cross-border Services” (SPOCS) jest zakrojonym na szeroką skalę projektem pilotażowym, współfinansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, który stymuluje innowację i konkurencyjność poprzez bardziej powszechne i bardziej efektywne wykorzystanie technologii informacyjnych przez obywateli, przedsiębiorców i administrację państwową. Program ten jest częścią programu na rzecz konkurencyjności i innowacji, którego celem jest wspieranie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Jego budżet wynosi ponad 3,6 mld EUR w latach 2007-2013 (IP/05/391).

Do końca 2009 r., na podstawie unijnej dyrektywy o usługach, wszystkie państwa członkowskie UE muszą utworzyć punkty kompleksowej obsługi, dzięki którym usługodawcy będą mogli w łatwy sposób uzyskać wszystkie niezbędne informacje i drogą elektroniczną załatwić wszelkie wymagane formalności, bez konieczności kontaktowania się z kilkoma organami administracji lub organizacjami zawodowymi.

Pozwoli to na przykład belgijskiemu usługodawcy załatwić wszystkie niezbędne formalności przez Internet, aby otworzyć kawiarnię w Holandii. Projekt pilotażowy posłuży dalszemu podniesieniu poziomu jakości obsługi elektronicznej. W ciągu najbliższych trzech lat w projekt pilotażowy zainwestowanych zostanie 14 mln euro, z czego połowa pochodzić będzie z unijnego programu na rzecz konkurencyjności i innowacji.

Zakrojone na szeroką skalę projekty pilotażowe realizowane są przez uczestniczące w nich kraje i mają na celu udostępnienie rozwiązań opartych na zaawansowanych technologiach na potrzeby usług transgranicznych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Projekty te mają na celu określenie wspólnych specyfikacji, które mogłyby być udoskonalone i upowszechnione, co umożliwiłoby różnym systemom krajowym komunikację i interakcję, tak aby obywatele i przedsiębiorcy mogli w pełni korzystać z jednolitego rynku.

Projekt bazuje na wynikach innych dużych projektów, dzięki którym obywatele UE korzystają z tożsamości elektronicznej i dostępu do usług publicznych niezależnie od miejsca w Europie, w którym aktualnie się znajdują oraz projektu pozwalającego przedsiębiorcom rywalizować w przetargach publicznych za pośrednictwem Internetu. W 2008 r. Komisja uruchomiła także projekt Inteligentnych Otwartych Usług (Smart Open Services – SOS) w zakresie transgranicznej wymiany informacji medycznych.