PROJEKT SPECJALNY OGÓLNOPOLSKI – szkolenia dla administracji i wybranych usług Szkolenia bez VAT, atrakcyjne ceny

PROJEKT SPECJALNY OGÓLNOPOLSKI – szkolenia dla administracji i wybranych usług

Projekt 2.9 pod tytułem:

„Wspieranie rozwoju kadr w sferze administracji, nauki, oświaty, kultury, zdrowia i opieki społecznej” realizowany od 15.09. 2011 r. do 30.06.2012 r.

Projekt skierowany jest do publicznych lub niepublicznych podmiotów w formie jednostek, firm lub organizacji, które należą do jednej z niżej wymienionych grup:

  • jednostki administracji publicznej i samorządowej
  • jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty
  • uczelnie wyższe lub jednostki naukowe PAN
  • świadczą usługi w zakresie opieki medycznej i psychologicznej oraz pomocy społecznej
  • jednostkami wpisanymi do rejestru instytucji kultury

Projekt obejmuje delegowanych pracowników, kadrę menedżerską, a także członków lub właścicieli ww. podmiotów pod warunkiem, że te podmioty nie są płatnikami VAT lub głównym przedmiotem ich działalności (80% i więcej) jest działalność zwolniona z VAT.

Komunikacja i rozwój pracowników

Szkolenia umiejętności osobistych przyczyniają się do lepszego funkcjonowania w życiu codziennym nie tylko zawodowym, ale też prywatnym i podnoszą wszechstronnie nasze miękkie kompetencje. Obecnie wymogiem w każdej organizacji staje się posiadanie tych kompetencji na wysokim poziomie.

Menedżerskie: człowiek i zespół

Skuteczne kierowanie zespołem pracowników, stanie się dla nich liderem i autorytetem jest jednym z największych wyzwań w karierze zawodowej. Dobry szef potrafi właściwie zbudować relacje, motywować i oceniać pracowników oraz skutecznie rozwiązywać i zarządzać konfliktami w zespole. Dowiesz się więcej, nauczysz się jak rozwijać swoje kompetencje kierownicze na szkoleniach:

Podejmowanie decyzji i zarządzanie projektami,
procesami oraz ryzykiem

Metodyczne, skuteczne i efektywne zarządzanie czasem, projektami i procesami oraz podejmowanie decyzji i zarządzanie ryzykiem przestało być tylko domeną biznesu a z impetem weszło do kanonu umiejętności niezbędnych w szeroko rozumianej sferze publicznej – szczególnie, że czołowy system do zarządzania projektami PRINCE2® z tej sfery się w ogóle wywodzi. Zapraszamy na szkolenia:

Wsparcie procesów HR

Odpowiednio przeprowadzona rekrutacja pracowników w urzędzie i właściwy z punktu widzenia ich kompetencji przydział zadań, to działania prowadzące do oszczędności kosztów i większej skuteczności w realizacji celów jednostki organizacyjnej. Zapraszamy na szkolenia, które pomogą znaleźć rozwiązania w tych obszarach:

Obsługa Klienta

Sekretariat to szczególne miejsce w instytucji publicznej, przez które przechodzi większość informacji i które buduje pierwsze wrażenie klienta z daną instytucją. Dlatego też podnoszenie poziomu kompetencji osób pracujących w tym miejscu jest niezwykle ważne:

Autoprezentacja – budowanie wizerunku

Szkolenia w zakresie autoprezentacji i budowania wizerunku pomagają podnieść samoświadomość oraz skuteczność własnej osoby w reprezentowaniu instytucji: