Naszymi klientami są: pracownicy dużych białostockich firm, pracownicy firm z grona małych i średnich, pracownicy służby cywilnej (w tym: administracji publicznej), bezrobotni kierowani przez Urzędy Pracy oraz osoby indywidualne zainteresowane podniesieniem swoich umiejętności i kwalifikacji.

Ofertę stanowi obecnie ok. 50 kursów autorskich oraz autoryzowanych. Jest to oferta edukacyjna oparta nie tylko na technologii IT, ale również z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego (kurs Magazynier, Pracownik Hurtowni, Handlowiec, Pracownik Kadr i Płac), jak i językowego.

Nasza kadra instruktorów obejmuje ponad 40 osób posiadających niezbędne doświadczenie w zakresie prowadzonych szkoleń oraz wdrażania systemów informatycznych. Współpracują z nami również pracownicy wyższych uczelni. Dzięki temu, programy nauczania są skonstruowane profesjonalnie, merytorycznie i naukowo. Zakładają one przekazanie niezbędnych informacji i przyczyniają się do rozwiązywania problemów, z jakimi stykają się na co dzień pracownicy podlaskich firm. Instruktorzy udzielają konsultacji, również byłym słuchaczom kursów, w zakresie objętym tematyką szkoleń.

Nasze laboratoria komputerowe są wyposażone w najnowszy sprzęt: komputery o wysokich parametrach użytkowych, oraz radiomagnetofony wspomagające naukę języka, projektory multimedialne, panel projekcyjny, rzutnik – pozwalające na ciągłą obserwację wykonywanych operacji przez instruktora. Ośrodek nasz wyposażony jest także literaturę fachową. Dla zwiększenia komfortu nauki część pomieszczeń szkoleniowych posiada klimatyzację.

Potwierdzeniem naszych działań zmierzających do zaspokojenia wszelkich potrzeb uczestników szkoleń jest przyznanie nam, jako Pierwszemu Ośrodkowi Szkoleniowemu w Województwie Podlaskim, przez Podlaskiego Kuratora Oświaty akredytacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w zakresie prowadzonych przez nas form kształcenia. Niniejsza akredytacja potwierdza, że zapewniamy bazę szkoleniową wyposażoną w niezbędne środki dydaktyczne, zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę oraz opracowujemy i udostępniamy materiały metodyczno-dydaktyczne.

Nasi słuchacze otrzymują bezpłatnie materiały szkoleniowe z zakresu realizowanego programu oraz w trakcie szkolenia zimne i ciepłe napoje.

Certyfikaty Ośrodka:
– ISO 9001 : 2000 obejmujące całość działalności ZETO w tym usługi szkoleniowe
– Pierwsza na Podlasiu Akredytacja wydana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty zgodnie rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych
– Wpis do ewidencji placówek oświaty pozaszkolnej pod poz. 27 w Kuratorium Oświaty w Białymstoku
– Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku pod numerem 2.20/00004/2004.
– Wpis do Ewidencji jednostek szkoleniowych upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej
– Akredytacja w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do prowadzenia szkoleń w ramach Programu PHARE 2000 SSG PL0008.02.01.002 „Szkolenie dla pracowników MSP”
– Akredytacja w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do prowadzenia szkoleń w Programie Rozwoju Kadr MSP w ramach Programu SSG PHARE 2001 Promocja Zatrudnienia i RZL
– Prowadzimy szkolenia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego