Gdańska Fundacja Wody została stworzona przede wszystkim z myślą o prowadzeniu dokształcania zawodowego pracowników administracji publicznej. Jednakże wraz z rozwojem działalności oraz sięganiem po nową tematykę zaczęliśmy z naszymi przedsięwzięciami trafiać do nowego grona odbiorców, wśród których obecne są przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, przedsiębiorstwa komunalne, jednostki Inspekcji Sanitarnej, firmy wykonawcze oraz handlowe, biura projektowe, baseny kąpielowe oraz szerokie grono osób zaangażowanych w działania związane z ochroną środowiska. Działalność Fundacji koncentruje się na organizowaniu przedsięwzięć szkoleniowych (seminaria, szkolenia, warsztaty szkoleniowe, zajęcia laboratoryjne, szkolenia wyjazdowe) w pięciu podstawowych grupach tematycznych:

  • Gospodarka ściekowa,
  • Gospodarka wodna,
  • Gospodarka stałymi odpadami komunalnymi,
  • Zagadnienia legislacyjne i ekonomiczne,
  • Eksploatacja pływalni krytych,

Przeprowadzamy także:

  • międzylaboratoryjne badania porównawcze w zakresie
  • mikrobiologii wody (AQUA),
  • mikrobiologii żywności (FOODLAB),
  • chemicznych analiz ścieków(SEWACON)
  • fizycznochemicznych analiz wody (QUALICON).

W każdym roku Gdańska Fundacja Wody organizuje około 60 różnego typu przedsięwzięć szkoleniowych, na których gościmy około 1 500 – 2 000 osób! Te liczby bardzo nas cieszą, świadczą bowiem o trafności doboru tematów i ich aktualności. Staramy się, by poziom merytoryczny naszych szkoleń był jak najwyższy a poszczególne tematy były prezentowane przez ekspertów w danej dziedzinie.