GFW czyli Gdańska Fundacja Wody została powołana do działalności w maju 1995 roku w ramach Programu LIFE – BALTIQUE Komisji Europejskiej jako rezultat kilkuletniej współpracy organizacji i instytucji Polski, Francji oraz Danii.

Podstawowe cele, które zostały wytyczone przez założycieli i realizowane są w codziennej działalności to:

 • Rozpowszechnianie wiedzy służącej gospodarowaniu wodą a szczególnie zasad gospodarowania jej zasobami w zlewniach;
 • Prowadzenie dokształcania zawodowego w dziedzinach związanych z gospodarką wodną, ściekową i odpadową;
 • Ułatwianie wymiany informacji i kontaktów pomiędzy użytkownikami wód, administracją samorządową i administracją rządową;
 • Podejmowanie działań na rzecz oszczędnego gospodarowania wodą oraz innych działań w zakresie edukacji ekologicznej;
 • Ułatwianie wymiany informacji między ośrodkami naukowo-badawczymi oraz popularyzacja wyników ich prac;
 • Współpraca z innymi krajami dla propagowania nowych technologii, ujednolicania norm, wymiany doświadczeń i informacji w zakresie gospodarowania wodą.
 • Swoje cele Fundacja realizuje poprzez „Centrum Szkoleniowe” opracowując i prowadząc seminaria, szkolenia, warsztaty szkoleniowe, zajęcia laboratoryjne, szkolenia wyjazdowe w pięciu podstawowych grupach tematycznych:

 • gospodarka ściekowa,
 • gospodarka wodna,
 • gospodarka odpadami,
 • zagadnienia legislacyjno – ekonomiczne w zakresie ochrony środowiska,
 • zagadnienia dotyczące budowy i eksploatacji basenów kąpielowych.
 • W skład Centrum Szkoleniowego wchodzi ośrodek szkoleniowy oraz stacja pilotowa, na terenie której znajduje się model małej oczyszczalni ścieków oraz laboratorium fizyczno-chemiczne badania wody i ścieków.
  Więcej informacji nt. działalności i historii GFW znajduje się na stronie internetowej
  www.gfw.pl.