Przedsiębiorstwa i instytucje planujące realizację inwestycji z udziałem środków finansowych UE muszą liczyć się z koniecznością opracowania studium wykonalności.
Jak to zrobić dobrze? Zapraszamy na praktyczne warsztaty wykorzystujące narzędzia IT, które znacznie ułatwiają przeprowadzenia analiz opłacalności projektów infrastrukturalnych JŚT oraz inwestycyjnych w sektorze MŚP !!!

Szkolenie polecamy zarówno osobom o dużym doświadczeniu przy realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności jak również tym osobom, które w nowej perspektywie budżetowej UE będą starały się o dofinansowanie swoich projektów z funduszy UE. Wiedza oraz doświadczenie nabyte na szkoleniu pozwoli na opracowanie matrycy logicznej oraz studium wykonalności projektu inwestycyjnego w ramach funduszy skierowanych do samorządów i podmiotów prywatnych.

Korzyści dla uczestników:

Zapoznanie się z metodyką, narzędziami i technikami przygotowania studium wykonalności,
Nabycie praktycznej umiejętności sporządzania analiz będących częścią studium,
Zapoznanie się z kryteriami i wymogami stosowanymi przez oceniających studium wykonalności,
poznanie najnowszych informacji dotyczących zagadnień Studium wykonalności inwestycji w ramach funduszy UE na lata 2007-2013,
poznanie zróżnicowanych narzędzi i technik umożliwiających opracowanie Studium wykonalności,
poznanie dobrych praktyk oraz wymiana doświadczeń w zakresie pracy nad aspektami merytorycznymi i finansowymi Studium wykonalności,
zmotywowanie do przygotowywania studium wykonalności,
zmotywowanie do weryfikacji studium wykonalności opracowanych przez zewnętrznych wykonawców (np. firmy doradcze)
Metody pracy stosowane podczas szkolenia:

Zajęcia prowadzone będą metodą prezentacji teorii i poparcia jej praktyką oraz ćwiczeniami (pracą własną uczestników). Wykład polegać będzie na przedstawieniu materiału teoretycznego z ukierunkowaniem na przekazanie informacji niezbędnych dla praktycznego sporządzenia poszczególnych części studium wykonalności, ze szczególnym uwzględnieniem montażu finansowego wymaganego w projektach inwestycyjnych dofinansowanych ze środków UE.

Zajęcia praktyczne:

ćwiczenia indywidualne i grupowe, prowadzące do pozyskania umiejętności sporządzenia najważniejszych studium wykonalności,
analizy przypadków,
dyskusja nad przedstawionymi opracowaniami,
prezentacja poszczególnych opracowań
Ćwiczenia obejmować będą przeprowadzenie analizy finansowej i ekonomicznej projektu (analiza społecznych kosztów i korzyści) dla przykładowego projektu infrastrukturalnego. Możliwe jest, w przypadku szkolenia zamkniętego, przygotowanie przez uczestników zajęć analizy „własnego” przypadku (wymaga to jednak dostarczenia trenerowi wcześniej materiałów, w celu ich opracowania dla potrzeb prowadzonych zajęć).

Szkolenie polecamy dla:

Pracowników urzędów samorządowych.
Pracowników podmiotów publicznych podlegających samorządom.
Osób lub instytucji chcących rozwinąć posiadaną wiedzę dotyczącą funduszy UE oraz umiejętności samodzielnego sporządzania aplikacji o dotacje.
Osób posiadających podstawową znajomość funduszy strukturalnych i programów operacyjnych (np. doświadczenia praktyczne lub wcześniejszy udział w szkoleniach, seminariach bądź konferencjach poświęconych w/w problematyce).

Dzień I

Wprowadzenie do projektu inwestycyjnego.
Po co i jak studium wykonalności należy prawidłowo opracować?
Analiza obecnej sytuacji na obszarze objętym planowanym przedsięwzięciem.
Identyfikacja i cele projeku.
Analiza wykonalności i rozwiązań alternatywnych. Analiza techniczna.
Jak prognozować, czyli jak bardzo ostrożne/optymistyczne podejście przyjąć?
Typy projektów inwestycyjnych i sposoby ich finansowania – ogólny, tabelaryczny przegląd programów wspierających inwestycje na lata 2007-2013 m.in. –
Regionalny Program Operacyjny;

Program Operacyjny – Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
MATRYCA LOGICZNA jako wstęp do logiki interwencji w ramach Studium wykonalności – metodologia opracowania matrycy logicznej.
Praktyczne WARSZTATY dotyczące tworzenia matrycy logicznej projektu inwestycyjnego w ramach projektów realizowanych przez uczestników.
STUDIUM WYKONALNOŚCI – metodologia Studium wykonalności w ramach funduszy UE na lata 2007-2013 z uwzględnieniem różnic wynikających z poszczególnych
Regionalnych Programów Operacyjnych.
STUDIUM WYKONALNOŚCI – metodologia Studium wykonalności:

analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu
logika interwencji
analiza odbiorców projektu
analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora
Analiza ekonomiczna i finansowa – w projektach inwestycyjnych:

wprowadzenie,
różnice pomiędzy analizą finansową i analizą ekonomiczną,

Dzień II

ANALIZA FINANSOWA:

Źródła finansowania projektu,
Projekcja przepływów pieniężnych projektu,
Ustalenie poziomu dofinansowania projektu z funduszy UE – luka finansowa,
Wskaźniki efektywności inwestycji: FNPV/C, FRR/C, B/C-C,
Wskaźniki efektywności finansowej z kapitału własnego: FNPV/K, FRR/K, B/C-K,
Weryfikacja finansowej trwałości projektu.
ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA:

Metoda wielokryterialna,
Analiza kosztów i korzyści społeczno-gospodarczych,
Wskaźniki efektywności inwestycji z uwzględnieniem kosztów i korzyści : ENPV, ERR.
ANALIZA WRAŻLIWOŚCI/RYZYKA.
Praca na laptopach wyposażonych w oprogramowanie , które wspomaga przygotowanie Studium Wykonalności i analiz w nim zawartych.
Praktyczne WARSZTATY dotyczące tworzenia części merytorycznych studium wykonalności.
Praktyczne WARSZTATY dotyczące tworzenia analizy finansowej.
Konsultacje z trenerem
Pytania i odpowiedzi, konsultacje indywidualne.

Data: 15 maja 2009
Miejsce: Warszawa – Hotel Łazienkowski
Czas trwania: 2 dni, 30 godzin
Grupa: 15 osób
Cena: 1255 zł (brutto)