Instytut Kształcenia Konsultantów Europejskich – wyspecjalizowana organizacja pozarządowa w zakresie przygotowania, akredytacji i integracji niezależnych konsultantów europejskich realizująca ogólnoeuropejski program Programme of Training and Accreditation of the European Union Staff – European Funds Advisor.

Celem Stowarzyszenia jest:

 • Reprezentowanie, ochrona interesów i statusu zawodowego Konsultantów Funduszy Europejskich w ramach Programu KFE wobec organów państwowych, samorządowych, organizacji i środowisk gospodarczych krajowych i zagranicznych.
 • Integrowanie środowiska,restiżu, siły środowiska oraz popularyzowanie zawodowej działalności Konsultantów Funduszy Europejskich.
 • Propagowanie zasad etyki zawodowej, dobrych praktyk
 • Dążenie do poprawy wykorzystania funduszy europejskich
 • Monitoring wdrażania funduszy europejskich
 • Wspieranie wszelkich działań w obszarze rozwoju regionalnego i funduszy europejskich
 • Tworzenie lobby Konsultantów Funduszy Europejskich oraz tworzenie więzi środowiskowej
 • Wypracowanie wzorców i standardów doradztwa europejskiego,
 • Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorców,
 • Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu zwalczanie bezrobocia i jego przyczyn,
 • Promowanie i wspieranie przedsięwzięć gospodarczych i osób przedsiębiorczych przyczyniających się do rozwoju gospodarczego Gmin, Miast i Województwa
 • Współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, których pomoc organizacyjna i finansowa może służyć rozwojowi gospodarczemu regionu,
 • Swoją działalność Stowarzyszenie prowadzi poprzez:

 • Realizację Programu Kształcenia i Akredytacji Kadr Unii Europejskiej KONSULTANT FUNDUSZY EUROPEJSKICH (Programme of Training and Accreditation of the European Union Staff – European Funds Advisor)
 • Administrowanie procesem Akredytacji Konsultantów Funduszy Europejskich.
 • Działania integracyjne całego środowiska zawodowego KFE
 • Kompleksowe doskonalenie umiejętności, w zakresie przygotowywania i zarządzania projektami UE niezależnych Konsultantów świadczących usługi na rzecz MŚP, samorządów i organizacji pozarządowych.
 • Wdrażanie innowacji poprzez organizację centrów transferu technologii i wiedzy
 • Programy szkoleń i doradztwa w zakresie doskonalenia umiejętności kadr menedżerskich.
 • Programy szkoleniowe i doradcze dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie rozwoju regionalnego opracowując kompleksowe strategie rozwoju oraz plany marketingu terytorialnego.
 • Programy szkoleń i doradztwo rozwoju rynku pracy i działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia, rozwój przedsiębiorczości i promocji zatrudnienia.
 • Programy szkoleń i doradztwo w zakresie problematyki wykluczenia społecznego i równego traktowania kobiet i mężczyzn na rynku pracy.
 • Programy szkoleń i doradztwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
 • Programy szkoleń i doradztwo w zakresie współpracy przygranicznej i międzyregionalnej.
 • – planowania, przygotowania i realizacji pełnych dokumentacji dla inwestycji współfinansowanych z funduszy UE,
  – planowania i wdrażania programów dotyczących reaktywacji regionów.
  – projektowania rozwoju przedsiębiorczości,
  – koordynacji projektów w ramach PPP i marketingu terytorialnego usług

 • Przygotowanie i upowszechnianie opinii do projektów dokumentów związanych z funduszami europejskimi,
 • Wymianę informacji między członkami Stowarzyszenia poprzez organizowanie zjazdów, kongresów, konferencji, sympozjów, odczytów, wykładów, konsultacji, konkursów, wystaw.,
 • Współpracę z innymi stowarzyszeniami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
 • Wydawanie periodyków, podręczników, skryptów, pomocy i materiałów szkoleniowych, informatorów i innych publikacji,
 • Gromadzenie materiałów źródłowych i informacji dotyczących zasad funkcjonowania i wykorzystania funduszy europejskich
 • Głównym odbiorcą naszych usług są Samorządy, Jednostki Samorządu Terytorialnego, sektor bankowy oraz przedsiębiorstwa, które nastawione są na rozwijanie działalności innowacyjnej. Angażujemy ponad 50 osobowy zespół Ekspertów i administrację do sprawnej organizacji i merytorycznej wszystkich naszych działań dostarczając naszym Klientom kompleksowe rozwiązania.

  Realizujemy ponad 50 autorskich programów na poziomie studiów podyplomowych, programów menedżerskich i studium menedżerskiego, kursów i szkoleń. W swojej ofercie programowej proponujemy kompleksowe działania edukacyjne i doradcze w zakresie:

 • Przygotowania i zarządzania projektami finansowanymi z funduszu UE
 • Rozwoju regionalnego i pozyskiwania inwestorów
 • Planowania i wdrażania innowacji
 • Doskonalenia umiejętności kadr menedżerskich
 • Rozwoju przedsiębiorczości
 • Nasze programy edukacyjne realizowane są zawsze w oparciu o:

 • System otwarty – przeznaczony dla słuchaczy indywidualnych
 • System zamknięty – realizowany według indywidualnych programów uwzględniających potrzeby i specyfikę konkretnych instytucji.
 • Wszystkie szkolenia organizowane w ramach programu KFE mają charakter intensywnych zajęć warsztatowo-seminaryjnych. Trenerzy ukierunkowani są na przekazywanie umiejętności praktycznych a realizowane programy w ramach Programu KFE nastawione są na przekazanie uczestnikom zajęć tzw. „dobrej praktyki”.

  Jakość
  Sukces naszych przedsięwzięć zawdzięczamy zespołowi konsultantów i specjalistów, którzy gwarantują wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług. Nad jakością realizowanych programów w ramach Programu KFE i ich wysokim poziomem merytorycznym czuwa 15-osobowa Rada Akredytacyjna pod przewodnictwem prof. dr hab. Jerzego Babiaka oraz kadra Ekspertów
  Doświadczenie
  W ciągu minionych lat grupa ponad 7000 przedstawicieli różnych instytucji skorzystało z naszych usług szkoleniowych i doradczych.