Jesteśmy zespołem konsultantów, którzy swoje doświadczenie zdobywali współpracując z wieloma programami oraz instytucjami pomocowymi, takimi jak LEM (Local Environmental Management Project – Program Lokalnego Kierowania Ochroną Środowiska), finansowanym przez Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego USAID, Funduszem Współpracy, Brytyjskim Funduszem Know How, Ecolinks oraz FAPA.

Sporządzamy studia wykonalności, biznesplany, analizy techniczno-ekonomiczne, tworzymy montaż finansowy inwestycji, opracowujemy wnioski do fundacji i programów pomocowych, raporty środowiskowe, przygotowujemy programy ochrony środowiska, optymalizacji pracy oczyszczalni ścieków, plany gospodarki odpadami oraz programy restrukturyzacji przedsiębiorstw, wykonujemy badania strat wody w wodociągach.

Pomagamy przedsiębiorcom pozyskać środki na rozwój firmy w formie kapitału własnościowego, dłużnego lub pomocowego. Przygotowujemy również niezbędne opracowania takie jak analiza przedsiębiorstwa, biznes plan, memorandum spółki, wycena przedsiębiorstwa.

Doradzamy samorządom lokalnym, związkom międzygminnym, zakładom i spółkom komunalnym, małym i średnim przedsiębiorstwom, agencjom rozwoju lokalnego.

Opracowaliśmy metodologię analizy komunalnych inwestycji infrastrukturalnych, która obecnie jest szeroko stosowana przez polskie gminy przy ubieganiu się o środki pomocowe.

Stworzyliśmy procedury umożliwiające powstanie funduszu wspierającego projekty inwestycyjne na Ukrainie.

Angażujemy się w nowatorskie projekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii, takie jak system ogrzewania wodami geotermalnymi szklarni w Topusku (Chorwacja) oraz ciepłownia miejska w Nowej Dębie opalana biomasą – wierzbą energetyczną.

Realizujemy duże projekty doradczo-szkoleniowe dla samorządów, administracji centralnej oraz przedsiębiorstw, takie jak „Restrukturyzacja projektów infrastrukturalnych w gminach wiejskich” (Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich – komponent C3), „Wdrażanie i promocja unijnego systemu ekozarządzania i audytu EMAS w Polsce” (Program Phare) oraz „Przeciwdziałanie poważnym awariom Seveso II w Polsce” (Program Phare).

Przygotowujemy programy wizyt studyjnych (study tours) przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, organów administacji państwowej. Do tej pory gościliśmy ponad 20 delegacji z Bułgarii, Kirgistanu, Ukrainy, Rosji, Bośni i Hercegowiny oraz Macedonii – w ramach współpracy z USAID (AED, World Learning, PADCO).