Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK) – jednostka pozawydziałowa UEK – od 1997 r. prowadzi działalność edukacyjną (studia podyplomowe i szkolenia), badawczo-wdrożeniową, doradczą oraz wydawniczą. We współpracy z krajowymi i zagranicznymi partnerami realizuje projekty służące doskonaleniu działalności administracji samorządowej i rządowej.

Obszarami strategicznymi dla MSAP UEK są:

 • administracja publiczna,
 • zarządzanie publiczne,
 • samorząd terytorialny,
 • gospodarka publiczna,
 • ekonomia społeczna i organizacje pozarządowe.

Poprzez działalność doradczą, naukowo-badawczą i edukacyjną MSAP UEK wspiera swoim doświadczeniem i wiedzą organy administracji publicznej, jednostki świadczące usługi publiczne, przedsiębiorstwa publiczne i prywatne, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu oraz osoby fizyczne.

Korzystając z wiedzy i kreatywności środowiska akademickiego oraz z własnego doświadczenia, MSAP UEK poszukuje rozwiązań służących wzrostowi zdolności władz lokalnych, regionalnych i centralnych do inicjowania, wspierania i realizacji przedsięwzięć rozwojowych. Realizowane projekty służą identyfikacji innowacyjnych rozwiązań, które mogą usprawnić i zracjonalizować funkcjonowanie jednostek sektora publicznego, a także przedsiębiorstw i innych organizacji.

  STUDIA PODYPLOMOWE Warunkiem osiągania zawodowych sukcesów jest podnoszenie kwalifikacji w wyniku zdobywania wiedzy i nowych umiejętności. Dobrze wykształceni profesjonaliści mają znacznie większe szanse na zrobienie kariery, a także są najcenniejszą wartością instytucji, w których są zatrudnieni. Dlatego oferowane przez nas studia podyplomowe, mają na celu wspieranie Państwa w dążeniach do spełniania ambitnych celów zawodowych. Nasze studia kierowane są do grona osób zatrudnionych w instytucjach publicznych, organizacjach społecznych i podmiotach gospodarczych, pragnących zdobyć dodatkowe kwalifikacje w obszarze własnej specjalizacji. A także do absolwentów studiów wyższych zainteresowanych uzyskaniem wiedzy w nowych dziedzinach. Zapraszamy do udziału w następujących studiach podyplomowych – rekrutacja już od czerwca 2017 r.:

 1. Zarządzanie w administracji publicznej
 2. Gospodarka i administracja publiczna
 3. Administracja
 4. Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków UE
 5. Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych
 6. Zarządzanie i psychologia menedżerska
 7. Przekształcanie i restrukturyzacja SPZOZ
 8. Master of Public Administration
 9. Zarządzanie procesowe w administracji i gospodarce samorządowej
 10. Zarządzanie nowoczesną firmą wodociągowo-kanalizacyjną
 11. Zaawansowane zarządzanie oświatą z elementami zarządzania projektami

Więcej na http://msap.uek.krakow.pl/index.php/pl/studia.