Koncepcje dotyczące zarządzania usługami publicznymi można sprowadzić do następujących:
1. Gmina tworzy odpowiednie warunki – prawne, instytucjonalne, finansowe dla świadczenia usług przez podmioty prywatne,
2. Gmina świadczy usługi komunalne poprzez swoje wyspecjalizowane jednostki organizacyjne.
Ustawa o partnerstwie publiczno – prywatnym ściśle reguluje, jakie warunki formalne muszą być spełnione, aby partnerzy mogli umowę o PPP podpisać.

CZY JAKOŚĆ PRZYWÓDZTWA W GMINIE MOŻE WPŁYWAĆ NA POWODZENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W FORMULE PPP?

Dzisiaj stawiając takie pytanie z dużą pewnością siebie odpowiadamy „tak”.
Zagadnienie przywództwa pojawiło się na gruncie samorządu amerykańskiego, w kontekście sukcesów niektórych samorządów, a niewielkiego rozwoju innych. Z obserwacji wynikało, że warunkiem powodzenia nie były przede wszystkim atrakcyjne warunki ekonomiczno-gospodarcze gminy, lecz umiejętne ich wykreowanie i wykorzystanie przez osobę stojącą na czele zarządu.

Natomiast w UE w maju 2000r. podczas I Europejskiej Konferencji nt. Jakości w Administracji Publicznej, która odbyła się w Lizbonie został zaprezentowany tzw. Model CAF (Common Assessment Framework) – Wspólny Model Oceny. Model CAF jest narzędziem wspomagającym organizacje sektora publicznego krajów europejskich w wykorzystywaniu technik zarządzania jakością w celu poprawy wyników działalności. Pierwszym kryterium wg, którego ocenia się, np. samorząd jest właśnie przywództwo. Zgodnie z definicją zamieszczoną w CAF bada się, „w jaki sposób liderzy i kierownicy tworzą i umożliwiają realizację misji i wizji organizacji sektora publicznego, rozwijają wartości niezbędne dla długookresowego sukcesu organizacji i wdrażają je poprzez odpowiednie działania i zachowania oraz są osobiście zaangażowani w tworzenie i wdrażanie systemu zarządzania organizacją.”

Zadaniem przywódcy jest dostarczanie pozytywnego wzoru do naśladowania, zestrajanie ludzi z wizją, włączanie ludzi w decydowanie o sposobie realizacji wizji informowanie o kierunku działania i tworzenie koalicji dla zrealizowania wizji, pielęgnowanie poczucia własnej wartości dostrzeganie i nagradzanie sukcesów rozmawianie z ludźmi wewnątrz urzędu i rady oraz na zewnątrz – z różnymi zainteresowanymi środowiskami.

Ostateczny rezultat przywództwa polega na radzeniu sobie ze zmianą. Wydaje się, że jedną z najważniejszych umiejętności dla przywódcy jest umiejętność kierowania zmianami. Zmobilizowanie urzędu i jednostek organizacyjnych do zmiany procedur przyzwyczajeń, czyli własnego zachowania do nowego stale zmieniającego się otoczenia społecznego i gospodarczego ma istotne znaczenie dla dalszego pomyślnego rozwoju gminy. Zadaniem wójta/burmistrza/prezydenta jest wypracowanie wizji świadczenia usług publicznych w wieloletniej perspektywie, a takimi są właśnie przedsięwzięcia realizowane w partnerstwie publiczno – prywatnym.

Artykuł dostarczony przez Partnera serwisu publiczni.pl firmę Ogólnopolskie Centrum Edukacji Samorządu i Administracji