To rada gminy rozstrzygnie o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki. Na podjęcie odpowiedniej uchwały będzie miała czas do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. Wyjątkowo w tym roku rady gmin mogą podejmować uchwały w tej sprawie do 30 czerwca.

Wielkość funduszu będzie uzależniona od kondycji finansowej gminy oraz od liczby mieszkańców sołectwa. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji szacuje, że średnio wyniesie on dla jednego sołectwa w gminie ok. 10 tys. zł.