Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW) w części adresowanej często do małych jednostek samorządu terytorialnego jest największym unijnym programem pomocowym, wspierającym rozwój terenów wiejskich. Nabór wniosków i wsparcie finansowe z tego programu będzie trwało aż do 2013 roku. Według Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania i priorytety PROW wybrane zostały przy uwzględnieniu doświadczeń związanych z realizacją programów unijnych na terenach wiejskich na lata 2004-2006. Mimo to dokument PROW nie został jeszcze zatwierdzony przez Komisję Europejską i wyznaczanie pierwszych terminów przyjmowania wniosków odwleka się w czasie.

Do dyspozycji samorządów wiejskich będą również inne źródła pomocy finansowej. Chodzi m.in. o ofertę kredytów preferencyjnych z linii Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (www.efrwp.pl). Gminy wiejskie mogą otrzymać pomoc finansową również z Norweskiego Mechanizmu Finansowego(NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG).