W ramach modułu e-Urząd wdrożony zostanie wygodny, nowoczesny system do obsługi interesantów drogą elektroniczną. Założenia projektu obejmują 161 spraw urzędowych, których załatwienie będzie możliwe za pośrednictwem Internetu. Są to zarówno sprawy dla mieszkańców jak i przedsiębiorców (m.in. wniosek o rejestrację pojazdu, o wydanie prawa jazdy, wniosek o zameldowanie, dopisanie do spisu wyborców, o wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych, o wydanie odpisów z aktu stanu cywilnego, deklaracje podatkowe, wniosek o rejestrację psów, wniosek w wydanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów, wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, sprawy związane z ewidencją działalności gospodarczej, wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych).

W ramach modułu e-Edukacja wdrożony zostanie system e-Dziennik w 60 publicznych placówkach oświatowych w Gdyni. W roku szkolnym 2011/2012 planuje się wdrożenie systemu pilotażowo w 8 szkołach, a rok później – w roku szkolnym 2012/2013 we wszystkich szkołach publicznych w Gdyni dotychczasowy, tradycyjny dziennik papierowy zastąpiony zostanie dziennikiem elektronicznym.

W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt komputerowy dla szkół (komputery do wszystkich sal lekcyjnych) i przygotowane zostanie zaplecze organizacyjno-techniczne pozwalające na uruchomienie e-Dziennika. Każdy rodzic/opiekun będzie miał po zalogowaniu się dostęp przez Internet do informacji o swoim dziecku, w tym do ocen, nieobecności, uwag, tematów lekcji. Dzięki wyposażeniu każdej sali lekcyjnej w sprzęt komputerowy, dane będą wprowadzane przez nauczycieli na lekcji, w rezultacie rodzice będą na bieżąco informowani o aktualnych wynikach dzieci w szkole. Kilka tysięcy gdyńskich nauczycieli zostanie przeszkolonych dzięki stworzonej specjalnie platformie e-learningowej.

Środki na sfinansowanie projektu pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Wartość projektu wynosi ponad 21 mln zł, w tym 15,8 mln zł dofinansuje UE.